X-Frame-Options: SAMEORIGIN Zapytanie ofertowe dla zadania „Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Andrychów | Archiwalna strona Gminy Andrychów

Zapytanie ofertowe dla zadania „Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Andrychów

(…) 2. Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Andrychów na lata 2016-2023 zgodnego Ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r.”
3. Wykonawca, niniejszą ofertą, zobowiązuje się wobec Zamawiającego do wykonania i przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia, wykonanego zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. z 2015r., poz. 1777) oraz Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 opracowanymi przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz z ewentualnymi Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.Wykonawca zobowiązuje się do opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Andrychów w oparciu o dokument „Opracowanie diagnoz i analiz w celu wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Andrychów w związku z opracowaniem Gminnego Programu rewitalizacji na lata 2016-2023” sporządzony dla wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Programem Rewitalizacji objęty będzie obszar rewitalizacji wyznaczony Uchwałą nr XXV-255-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 września 2016 roku.
4.Przedmiot zamówienia opisany w niniejszym zapytaniu ofertowym obejmuje w szczególności:
1) Opracowanie ankiet badawczych kierowanych do mieszkańców i interesariuszy, dotyczących planowanych działań w ramach programu rewitalizacji.
2) Organizację warsztatów diagnostyczno-projektowych i konsultacji społecznych na etapie przygotowywania Gminnego Programu Rewitalizacji. W ramach konsultacji społecznych Wykonawca zorganizuje minimum 2 warsztaty robocze z interesariuszami, dwie debaty oraz dwie ankiety włączające mieszkańców do tworzenia programu rewitalizacji. Wszelkie materiały potrzebne do przeprowadzenia np. konsultacji społecznych (tj. pisma, ogłoszenia, itp.) opracuje, wydrukuje i rozdystrybuuje. Zapewni we własnym zakresie lokal na przeprowadzenie konsultacji społecznych, który będzie zlokalizowany na obszarze rewitalizacji. Zapewni również catering dla uczestników spotkań konsultacyjnych
3) Analizę zebranych danych
4) Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. z 2015r., poz. 1777) oraz Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 opracowanymi przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz z ewentualnymi Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Program powinien posiadać następujące cechy i zawartość (elementy): kompleksowość programu rewitalizacji, koncentrację programu rewitalizacji, komplementarność projektów rewitalizacyjnych, komplementarność przestrzenną, komplementarność problemową, komplementarność międzyokresową, komplementarność źródeł finansowania, realizację zasady partnerstwa i partycypacji. Program Rewitalizacji powinien również zawierać listę planowanych do realizacji działań,
5) Przygotowanie dokumentów niezbędnych do zaopiniowania Programu Rewitalizacji do instytucji wskazanych w art. 17 ust. 2 pkt. 4 ustawy o rewitalizacji,
6) Przeprowadzenie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Gminnego Programu Rewitalizacji – o ile zajdzie taka konieczność
7) Przeprowadzenie konsultacji społecznych Gminnego Programu Rewitalizacji,
8) Prezentacja Gminnego Programu Rewitalizacji przed Radą Miejską w Andrychowie (…)

Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami w Biuletynie Informacji Publicznej

Rozmiar czcionki

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej informacji .....

Zamknij