X-Frame-Options: SAMEORIGIN Zaproszenie na XXIV sesję Rady Miejskiej | Archiwalna strona Gminy Andrychów

Zaproszenie na XXIV sesję Rady Miejskiej

Informujemy, że XXIV sesja Rady Miejskiej w Andrychowie odbędzie się w dniu
30 czerwca 2016r. (czwartek) o godz. 9:00 w sali Miejskiego Domu Kultury w Andrychowie,
ul. Szewska 7.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Propozycje do porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołów z XXII i XXIII sesji Rady Miejskiej.
5. Sprawozdanie z bieżących prac Burmistrza.
6. Informacja nt. MZK Sp. z o.o. w Kętach.
7. Interpelacje w ważnych sprawach.
8. Zapytania w sprawach różnych.
9. Stan bezpieczeństwa w Gminie Andrychów:
a) informacje na temat bezpieczeństwa publicznego, komunikacyjnego i ochrony przeciwpożarowej
– Mat. Nr 63, 64, 66;
b) informacje na temat działalności Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – Mat. Nr 65.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XLVII-369-10 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia
25 marca 2010r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływo-wych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Andrychów – Mat. Nr 67, poz. 1,
b) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXVIII-250-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia
29 listopada 2012r. w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Andrychowie obowiązkowego zadania własnego gminy utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Andrychów – Mat. Nr 67, poz. 2,
c) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr V-34-15 Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania osobom
fizycznym dotacji celowej z budżetu gminy na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Andrychów” – polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne – współfinansowanych ze środków Woje-wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie,
realizowanych na terenie Gminy Andrychów – Mat. Nr 67, poz. 3,
d) regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczny budynków mieszkalnych i mieszkań w Gminie
Andrychów – Mat. Nr 67, poz. 4,
e) zmiany uchwały Nr IV-18-15 z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wprowadzenia Stref Płatnego Par-kowania pojazdów samochodowych na obszarze Miasta Andrychowa oraz ustalenia opłat za postój po-jazdów (z późn. zm.) – Mat. Nr 67, poz. 5,
f) sprzedaży nieruchomości położonej w Rzykach – Mat. Nr 67, poz. 6,
g) przyjęcia zasad nabywania nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości oraz
gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie Gminy Andrychów – Mat. Nr 67, poz. 7,
h) uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Andrychów w zakresie dotyczącym niektórych ustaleń studium – Mat. Nr 67, poz. 8,
i) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gminy Andrychów
w zakresie parcel położonych w Andrychowie – Mat. Nr 67, poz. 9,
j) aktualizacji wykazu ulic w granicach okręgów wyborczych na terenie Gminy Andrychów –
Mat. Nr 67, poz. 10,
k) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia na terenie Gminy Andrychów usług w zakresie odbiera-nia odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – Mat. Nr 67a, poz. 1,
l) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Andrychów – Mat. Nr 67a, poz. 2,
m) ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli niewymienionych
w art. 42 ust. 3 Karta nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów oraz doradców zawodowych – Mat. Nr 67a, poz. 3,
n) ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Rady Miejskiej w Andrychowie w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych w Gminie Andrychów – Mat. Nr 67a, poz. 4,
o) skargi nr BNR.1510.4.2016 oraz BNR.1510.5.2016 – Mat. Nr 67a, poz. 5,
p) skargi nr BNR.1510.6.2016 – Mat. Nr 67a, poz. 6,
r) przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Andrychów – Mat. Nr 67b, poz. 1,
s) nadania nazwy ulicy położonej w Andrychowie pomiędzy ulicą Stefana Batorego a ulicą Biała Droga – Mat. Nr 67b, poz. 2,
t) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Andrychowie w rejonie ul. Fabrycznej – Mat. Nr 67b, poz. 3,
u) zmiany w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2016r. – Mat. Nr 67c, poz. 1,
w) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrychów na lata 2016-2024 –
Mat. Nr 67c, poz. 2,
y) zmiany Uchwały Nr XX-202-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 31 marca 2016r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wadowickiego w 2016 roku – Mat. Nr 67c,
poz. 3.
11. Wolne wnioski, oświadczenia.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
13. Komunikaty i zamknięcie obrad.
Materiały na XXIV sesję oraz Protokoły z XXII i XXIII sesji Rady Miejskiej znajdują się w biurze Rady Miejskiej.

Rozmiar czcionki

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej informacji .....

Zamknij