X-Frame-Options: SAMEORIGIN Zaproszenie na XVI sesję Rady Miejskiej | Archiwalna strona Gminy Andrychów

Zaproszenie na XVI sesję Rady Miejskiej

Informujemy, że XVI sesja Rady Miejskiej w Andrychowie odbędzie się w dniu 26 listopada 2015r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Andrychowie, ul. Rynek 15.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Propozycje do porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu z XV sesji Rady Miejskiej.
5. Sprawozdanie z bieżących prac Burmistrza.
6. Interpelacje w ważnych sprawach.
7. Zapytania w sprawach różnych.
8. Informacja na temat działalności ZWiK sp. z o.o. – Mat. Nr 40, – wniosek ZWiK o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków – Mat. Nr 41, poz. 1.
9 . Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Andrychów- Mat. Nr 41, poz. 2,
b) zmiany Uchwały Nr XLVIII-449-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 czerwca 2014r. (z późn.zm.) w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Andrychów lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych – Mat. Nr 39, poz. 1,
c) ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2016r. – Mat. Nr 39, poz. 2,
d) programu współpracy Gminy Andrychów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016r. – Mat. Nr 39, poz. 3,
e) przyjęcia i wdrożenia Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Andrychów – Mat. Nr 39, poz.4,
f) woli przystąpienia Gminy Andrychów do realizacji projektu w ramach 9.Osi priorytetowej pn. Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna Integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR – Mat. Nr 39, poz. 5,
g) przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Andrychów w zakresie dotyczącym niektórych ustaleń studium- Mat. Nr 39a, poz. 1,
h) wystąpienia Gminy Andrychów ze spółki Międzygminny Zakład Komunikacyjny w Kętach Sp. z o.o.- Mat. Nr 39a, poz. 2,
i) trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Gminy Andrychów dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Andrychów przez osoby prawne lub osoby fizyczne – Mat. Nr 39a, poz. 3,
j) zmiany uchwały Nr XXIX-261-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Andrychów – Mat. Nr 39b, poz. 1,
k) zmiany uchwały Nr XXIX-265-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie: sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie gminy Andrychów – Mat. Nr 39b, poz. 2,
l) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Andrychów – Mat. Nr 39b, poz. 3,
m) określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego –Mat. Nr 39b, poz.4,
n) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Andrychów – Mat. Nr 39b, poz. 5,
o) zmiany w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2015r. – Mat. Nr 39c, poz. 1,
p) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrychów na lata 2015-2024 – Mat. Nr 39c, poz. 2,
r) zmiany Uchwały Nr X-101-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Wadowickiego – Mat. Nr 39c, poz. 3,
s) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Andrychów – Mat. Nr 39c, poz. 4,
t) skargi nr BNR.1510.9.2015 – Mat. Nr 39c, poz. 5.
10. Wolne wnioski, oświadczenia.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
12. Komunikaty i zamknięcie obrad.

Materiały na XVI sesję oraz Protokół z XV sesji Rady Miejskiej znajdują się w biurze Rady Miejskiej.

Rozmiar czcionki

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej informacji .....

Zamknij