X-Frame-Options: SAMEORIGIN Zaproszenie na XLIV sesję Rady Miejskiej | Archiwalna strona Gminy Andrychów

Zaproszenie na XLIV sesję Rady Miejskiej

Informuemyże XLIV sesja Rady Miejskiej w Andrychowie odbędzie się w dniu 22 lutego 2018 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Andrychowie, ul. Rynek 15.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Propozycje do porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu z XLIII sesji Rady Miejskiej.
5. Sprawozdanie z bieżących prac Burmistrza.
6. Interpelacje w ważnych sprawach.
7. Zapytania w sprawach różnych.
8. Drogownictwo (Mat. Nr 126):
a) informacja dotycząca realizacji inwestycji drogowych
b) inwestycje na drogach powiatowych
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) nadania nazwy ulicy 27-go Stycznia w Andrychowie – Mat. Nr 125a,
b) uchylenia uchwały nr V-34-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu gminy na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Andrychów” – polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne – współfinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, realizowanych na terenie Gminy Andrychów – Mat. Nr 125, poz.1,
c) przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w gospodar-stwach domowych w ramach Projektu finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 pn. „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych go-spodarstwach domowych w gminie Andrychów”- Mat. Nr 125, poz. 2,
d) ustalenia Regulaminu udziału w Programie pn. „Usuwanie i utylizacja wyrobów zawierających azbest
z obszaru Gminy Andrychów” w ramach Działania 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałania 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-jewództwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – Mat. Nr 125, poz. 3,
e) woli przystąpienia Gminy Andrychów do realizacji projektu w ramach 9. Osi priorytetowej pn. Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna Integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR (Typ projektu: A. realizowany przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie, kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia – konkurs
nr RPMP. 09.01.01 – IP. 01-12-105/17 ogłoszony 30 listopada 2017r.) – Mat. Nr 125, poz. 4,
f) zmiany Uchwały Nr XLII-427-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 21 grudnia 2017 r.  w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Andrychów dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce i zatrudniające dziennych opiekunów na obszarze Gminy Andrychów – Mat. Nr 125, poz. 5.
10. Wolne wnioski, oświadczenia.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
12. Komunikaty i zamknięcie obrad.

Materiały na XLIV sesję znajdują się w biurze Rady.

Materiały na XLIV sesję Rady Miejskiej

Rozmiar czcionki

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej informacji .....

Zamknij