X-Frame-Options: SAMEORIGIN Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Andrychów w 2021 r. | Archiwalna strona Gminy Andrychów

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Andrychów w 2021 r.

OGŁOSZENIE Burmistrz Andrychowa informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Andrychów od 01 lutego 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Zadania z zakresu:
Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

termin realizacji: w okresie od 01 lutego 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

a) „Pokazanie tradycji ludowych i regionalnych związanych ze świętami w Gminie Andrychów”
Na realizację w/w zadania wpłynęło pięć ofert. Podmiotami, które złożyły oferty są:
Fundacja „Promyczek” w Andrychowie – „ Andrychowskie Święta z Promyczkiem 2021”
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Roczynach- „ Oprawa muzyczna imprez i uroczystości gminnych, kościelnych i państwowych na terenie Gminy Andrychów i sołectwa Roczyny 2021r.”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 8 000,00 zł.

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie – „ Konkurs Potraw Regionalnych „Stół Wielkanocny” 2021r. ”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 3 000,00 zł.

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie – „ Konkurs Potraw Regionalnych „Stół Wigilijny” 2021r.”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 5 000,00 zł.

Stowarzyszenie Miejska Orkiestra Dęta „Andropol” Andrychów w Andrychowie – „Orkiestra z tradycją”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 8 000,00 zł.

b) „Kultywowanie regionalnych tradycji i zwyczajów związanych z obrzędami ludowymi na terenie Gminy Andrychów”
Na realizację w/w zadania wpłynęła jedna oferta. Podmiotem, który złożył ofertę jest:
Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie – „Zwyczaje dożynkowe i bukiety zielne jako obrzędy ludowe w Gminie Andrychów”.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 2 500,00 zł.

Zadania z zakresu:
Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
termin realizacji: od 01 lutego 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
„Organizowanie i uczestnictwo w konferencjach, seminariach, warsztatach oraz innych imprezach z zakresu edukacji i nauki, służących rozwojowi, upowszechnianiu i promocji edukacji i nauki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w Gminie Andrychów”
Na realizację w/w zadania wpłynęły trzy ofert. Podmiotami, które złożyły oferty są:
Stowarzyszenie Otwórzmy Drzwi na Świat w Andrychowie – „ Bajkoterapia – lekiem na dziecięce lęki w Andrychowie ”
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Roczynach- „Organizacja warsztatów muzycznych dla dzieci młodzieży szkolnej Gminy Andrychów w 2021 roku ”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 3 000,00 zł.

Stowarzyszenie Dajmy Dzieciom Radość w Sułkowicach – „ Magiczne gotowanie czyli kulinarnia”
Oferta nie została dopuszczona do konkursu.

Zadania z zakresu:
Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
termin realizacji: od 01 lutego 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
„Podejmowanie działań mających na celu aktywizację osób w wieku emerytalnym”
Na realizację w/w zadania wpłynęły cztery oferty. Podmiotami, które złożyły oferty są:

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Inwałdzie – „ Podejmowanie działań mających na celu aktywizację osób w wieku emerytalnym – „Zadbajmy o nasze zdrowie” ”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 2 000,00 zł.

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Inwałdzie – „ Podejmowanie działań mających na celu aktywizację osób w wieku emerytalnym – „Śladami naszej historii””
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie -„ Spotkajmy się razem”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 3 000,00 zł.

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Warszawie, Oddział w Andrychowie – „Seniorze zwiedzaj i podziwiaj ”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 2 717,66 zł.

Zadania z zakresu:
Turystyki i krajoznawstwa;
termin realizacji: od 01 lutego 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
a) „Organizowanie imprez rekreacyjnych i turystycznych w tym rajdów szlakami Beskidu Małego”
Na realizację w/w zadania wpłynęła jedna oferta. Podmiotem, który złożył ofertę jest:
Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział „Ziemia Wadowicka” w Wadowicach – „ Turystyka aktywna ”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 3 000,00 zł.

b) „Odnowienie infrastruktury turystycznej w Gminie Andrychów.”
Na realizację w/w zadania wpłynęła jedna oferta. Podmiotem, który złożył ofertę jest:
Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział „Ziemia Wadowicka” w Wadowicach – „ Turystyczny Beskid Mały ”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 5 960,00 zł.

Zadania z zakresu:
Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
termin realizacji: od 01 lutego 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
a) „Organizowanie wystaw, festiwali i przeglądów promujących naszą gminę”
Na realizację w/w zadania wpłynęło pięć ofert. Podmiotami, które złożyły oferty są:
Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Roczynach- „ Organizowanie wystaw, festiwali i przeglądów promujących naszą gminę – „Festiwal z Orkiestrą z Roczyn ”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 15 000,00 zł.

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Hufiec Andrychów w Andrychowie – „Dzień harcerski 2021 – Harcerskie życie urok ma ”
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu „Dino” w Targanicach- „ VI Ogólnopolski Konkurs Taneczny „TALENT SHOW” ”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 5 000,00 zł.

Fundacja Profuturo w Sułkowicach – „Zima w Teatrze”
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

Stowarzyszenie Otwórzmy Drzwi na Świat w Andrychowie – :”Cuda Gminy Andrychów”- z perspektywy dzieci i młodzieży, w tym niepełnosprawnej”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 2 000,00 zł.

b) „Promowanie inicjatyw kulturalnych jako czynnika budowy tożsamości lokalnej i regionalnej poprzez realizację przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych.”

Na realizację w/w zadania wpłynęły trzy oferty. Podmiotami, które złożyły oferty są:
Fundacja „Memo” w Roczynach – „ Ludzie z pasją część 2 – film dokumentalny ”
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

Stowarzyszenie Tradycja Ojców Przyszłością Młodzieży w Sułkowicach – „Dzień Ułana”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 5 000,00 zł.

Stowarzyszenie Grupa Twórców „My” w Andrychowie – „Dzielimy się sztuką”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 5 000,00 zł.

c) Promowanie innych działań mających na celu identyfikację, dokumentację, badanie, zachowanie i zachowanie i zabezpieczenie dziedzictwa kulturowego andrychowszczyzny.

Na realizację w/w zadania wpłynęła jedna oferta. Podmiotem, który złożył ofertę jest:

Stowarzyszenie Miejska Orkiestra Dęta „Andropol” Andrychów w Andrychowie – „Pamiątka dla pokoleń”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 18 000,00 zł.

Zadania z zakresu:
Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
termin realizacji: od 01 lutego 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
a) „Terapia i rehabilitacja osób uzależnionych od alkoholu i osób współuzależnionych z terenu Gminy Andrychów.”

Na realizację w/w zadania wpłynęły dwie oferty. Podmiotami, które złożyły ofertę są:
Andrychowskie Stowarzyszenie Odnowy Psychicznej i Fizycznej Klub Integracji Społecznej „Światło – Nadzieja” w Andrychowie- „Terapia realizowana w Stowarzyszeniu”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 62 000,00 zł.

Andrychowskie Stowarzyszenie Trzeźwości Klub Integracji Społecznej „Watra” w Andrychowie- „ Nowe, inne życie ”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 82 000,00 zł.

b) „Diagnoza i terapia zaburzeń w zachowaniu i rozwoju dzieci zagrożonych syndromem FAS pochodzących z rodzin alkoholowych z terenu Gminy Andrychów.”

Na realizację w/w zadania wpłynęła jedna oferta. Podmiotem, który złożył ofertę jest:
Fundacja „Promyczek” w Andrychowie – „Z Promyczkiem w przyszłość 2021”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 3 000,00 zł.

Zadania z zakresu:
Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
termin realizacji: od 01 lutego 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
a) „Wspieranie i aktywizacja sportu pośród mieszkańców Gminy Andrychów ze szczególnym uwzględnieniem roli klubów sportowych oraz szkolenia dzieci i młodzieży”
Na realizację w/w zadania wpłynęło osiemnaście ofert. Podmiotami, które złożyły oferty są:
Akademia Piłkarska Progress Andrychów w Andrychowie – „Wspieranie i aktywizacja sportu pośród mieszkańców Gminy Andrychów ze szczególnym uwzględnieniem roli klubów sportowych oraz szkolenia dzieci i młodzieży”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 15 000,00 zł.

Stowarzyszenie Zwykłe Broadpeak w Wadowicach – „Zajęcia dla dzieci, młodzieży we wspinaczce sportowej”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 4 000,00 zł.

Uczniowski Klub Sportowy „Roczyny” w Roczynach – „Piłka ręczna”
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

Uczniowski Klub sportowy Victoria Kozy w Kozach – „V Międzynarodowe Zawody Pływackie o Puchar Burmistrza Andrychowa”
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

Klub Sportowy Backhand Andrychów w Sułkowicach – „Tenis stołowy w naszej gminie”
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

Uczniowski Klub Sportowy Akademia Młodego Siatkarza w Andrychowie– „Akademia młodego siatkarza”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 5 000,00 zł.

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu „Dino” w Andrychowie – „Wspieranie i aktywizacja sportu poprzez szkolenia dzieci i młodzieży”
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Hufiec Andrychów w Andrychowie – „Chcę pływać – nauka pływania dla zuchów i harcerzy ”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 4 000,00 zł.

Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka” Andrychów w Andrychowie – „ Moja pierwsza liga”
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka” Andrychów w Andrychowie – „ Klub pływacki „UKS Czwórka Andrychów””
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

Ludowy Klub Sportowy „Huragan” w Inwałdzie – „Rozgrywki piłki nożnej”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 25 000,00 zł.

Ludowy Klub Sportowy „Halniak” w Targanicach – „Piłka nożna na wsi”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 35 000,00 zł.

Ludowy Klub Sportowy „Gronie” w Zagórniku – „Utrzymanie działalności Klubu Sportowego LKS Gronie Zagórnik”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 20 000,00 zł.

Ludowy Klub Sportowy „Burza” w Roczynach – „Kultura sportowa jako idea dla rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 25 000,00 zł.

Ludowy Klub Sportowy „Znicz” w Sułkowicach-Bolęcinie – „Aktywne spędzanie wolnego czasu z piłką”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 25 000,00 zł.

Międzyszkolny Klub Sportowy w Andrychowie – „Wspieranie i aktywizacja sportu pośród mieszkańców Gminy Andrychów ze szczególnym uwzględnieniem roli klubów sportowych oraz szkolenia dzieci i młodzieży”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 300 000,00 zł.

Klub Sportowy „Beskid” w Andrychowie – „Kultura sportowa”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 100 000,00 zł.

Małopolski Klub Karate w Andrychowie – „OYAMA KARATE dla wszystkich”
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

b) „Popularyzacja sportu poprzez organizację imprez masowych o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym”
Na realizację w/w zadania wpłynęły trzy oferty. Podmiotami, które złożyły oferty są:
Stowarzyszenie Bielscy Motocykliści w Bielsku Białej – „MOTO SHOW Andrychów”
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

Stowarzyszenie Klub Sportowy Sportwise w Krakowie – „II PHŁ Inwałd Półmaraton”
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

Małopolski Klub Karate w Andrychowie – „OYAMA TOP Puchar Polski OYAMA PFK w Kumite”
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

b) „Upowszechnianie kultury fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem integracji osób niepełnosprawnych poprzez organizację zajęć sportowych rekreacyjno- rehabilitacyjnych”
Na realizację w/w zadania wpłynęły cztery oferty. Podmiotami, które złożyły oferty są:
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Wadowicach– „Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla osób niepełnosprawnych z Gminy Andrychów”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 5 000,00 zł.

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać Szansę” w Wadowicach – „Zdrowo i sportowo 2021”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 5 000,00 zł.

Fundacja „Promyczek” w Andrychowie – „Sportowo w Promyczku”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 10 000,00 zł.

Fundacja „Promyczek” w Andrychowie – „Pływanie szansą na rozwój – zajęcia na basenie w Andrychowie dla osób zagrożonych niepełnosprawnością i z niepełnosprawnością z Gminy Andrychów”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 5 000,00 zł.

Rozmiar czcionki

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej informacji .....

Zamknij