X-Frame-Options: SAMEORIGIN Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania dla sołectwa Inwałd | Archiwalna strona Gminy Andrychów

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania dla sołectwa Inwałd

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Gminy Andrychów w zakresie obszaru sołectwa Inwałd,
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

(zobacz: Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami)

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały Nr XXX-308-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 19 stycznia 2017 r. –zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

Projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Gminy Andrychów w zakresie parcel położonych w miejscowości Inwałd, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 9 lipca 2019 r. do 30 lipca 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Andrychowie ul. Rynek 15, pok. 115, w godzinach pracy Urzędu.

W okresie wyłożenia projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie ponadto udostępniony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Andrychowie:

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30 lipca 2019 r. w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Andrychowie, ul. Rynek15, pok. 221, o godz. 15.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Burmistrza Andrychowa:
na piśmie: Urząd Miejski w Andrychowie – Rynek 15 34-120 Andrychów lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570) – opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 sierpnia 2019 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), prowadzone jest postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej projektu ww. planu, zaś zgodnie z art. 54 ust. 2, organ opracowujący projekt planu zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w tym postępowaniu. Stosownie do art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 3 w/w ustawy informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Andrychowie oraz o możliwości zgłaszania uwag, na warunkach określonych powyżej. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Andrychowa.

Rozmiar czcionki

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej informacji .....

Zamknij