X-Frame-Options: SAMEORIGIN Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referenta w Wydziale Administracji w Urzędzie Miejskim w Andrychowie | Archiwalna strona Gminy Andrychów

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referenta w Wydziale Administracji w Urzędzie Miejskim w Andrychowie

Burmistrz Andrychowa

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:
Referenta w Wydziale Administracji
w Urzędzie Miejskim w Andrychowie, ul. Rynek 15, 34-120 Andrychów

1. Wymagania niezbędne:

a/ obywatelstwo polskie,
b/ wykształcenie co najmniej średnie,
c/ staż pracy – minimum 2 lata, w tym co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obsłudze
programów do elektronicznego zarządzania dokumentacją w jednostkach samorządu terytorialnego (potwierdzone zakresem czynności, zaświadczeniem lub innym dokumentem),
d/ pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
e/ nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f/ nieposzlakowana opinia,
g/ biegła umiejętność obsługi komputera, w tym pakiet Office (Word, Excel) w środowisku Windows,
Internet Explorer, w tym umiejętność sprawnego pisania na klawiaturze.
Uwaga: Osoby, które nie spełniają wymagań niezbędnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu. Osoby zakwalifikowane w wyniku selekcji ofert pod względem spełniania wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu, zostaną powiadomione o kolejnym etapie procesu naboru tj. rozmowie kwalifikacyjnej – telefonicznie lub drogą mailową.
2. Wymagania dodatkowe:

a/ znajomość przepisów prawa w zakresie ustaw: o samorządzie gminnym, Kodeks postępowania administracyjnego, o ochronie danych osobowych, instrukcji kancelaryjnej,
b/ umiejętność obsługi urządzeń biurowych (kserokopiarka, skaner),
c/ znajomość Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Andrychowie,
d/ umiejętność sprawnej organizacji pracy,
e/ umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
f/ dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, systematyczność,
g/ komunikatywność,
h/ wysoka kultura osobista.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a/ obsługa systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją, w tym wykonywanie czynności kancelaryjnych (prowadzenie rejestru przesyłek wpływających i wychodzących),
b/ obsługa skrzynki e-PUAP,
c/ obsługa programu do rejestrowania i przekazywania przesyłek pocztowych,
d/ odbieranie i przekazywanie poczty elektronicznej wpływającej na poszczególne Wydziały,
e/ przekazywanie gońcom korespondencji do dostarczenia na terenie Gminy; nadzór nad prawidłowym zabezpieczeniem przez gońców korespondencji po jej przekazaniu,
f/ rozliczanie gońców z dostarczonej korespondencji,
g/ pomoc w segregowaniu, rejestrowaniu i przekazywaniu korespondencji Urzędu do Urzędu Pocztowego oraz dla gońców do dostarczenia,
h/ obsługa centrali telefonicznej (odbieranie telefonów i przekierowywanie ich na poszczególne Wydziały Urzędu Miejskiego),
i/ udzielanie telefonicznej informacji na pytania dotyczące pracy Urzędu Miejskiego i poszczególnych Wydziałów,
j/ obsługa ksero i skanera.
4. Wymagane dokumenty:

a/ życiorys (CV),
b/ list motywacyjny,
c/ kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (świadectwa, dyplomy lub zaświadczenie
o stanie odbytych studiów),
d/ kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz z kserokopią świadectw pracy,
potwierdzających wymagany w ogłoszeniu staż pracy, a dodatkowo w przypadku trwania zatrudnienia – dokumentu poświadczającego zatrudnienie (zaświadczenie o zatrudnieniu lub ksero umowy o pracę),
e/ kserokopie innych dodatkowych dokumentów świadczących o posiadanych kwalifikacjach,
umiejętnościach i przebiegu pracy zawodowej,
f/ dowód osobisty – do okazania przez kandydata, podczas rozmowy kwalifikacyjnej,
g/ oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
h/ zapytanie o karalność z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie, iż osoba nie była skazana
prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest
przedłożyć oryginał zapytania o karalność z Krajowego Rejestru Karnego.
i/ kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku, gdy kandydat zamierza
skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.
o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016r. poz. 902).

5. Warunki pracy:

– miejsce: Wydział Administracji – Dziennik Podawczy w Urzędzie Miejskim w Andrychowie,
ul. Rynek 15,
– wymiar czasu pracy: pełny etat,
– pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas nieokreślony lub na czas określony, z tym, że
w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym – na czas określony
do 6 miesięcy.

6. Informacja: w miesiącu październiku 2016r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w Urzędzie Miejskim w Andrychowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 33 842 99 99 (Wydział Administracji).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach z podanym adresem zwrotnym:
– osobiście w Urzędzie Miejskim w Andrychowie, ul. Rynek 15, pok. nr 225 – II p.
(w godzinach pracy Urzędu Miejskiego tj. poniedziałek, środa, czwartek, piątek: od 7.30 do 15.30 oraz
wtorek: od 7.30 do 17.00)
– lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Andrychowie, ul. Rynek 15, 34-120 Andrychów

z dopiskiem:
„Dotyczy naboru na stanowisko Referenta w Wydziale Administracji w Urzędzie Miejskim
w Andrychowie” w terminie do dnia 28 listopada 2016r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja
o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Andrychów ( www.andrychow.eu lub www.bip.malopolska.pl/umandrychow ) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Andrychowie, Rynek 15.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), kwestionariusz osobowy, oświadczenie o niekaralności – powinny być własnoręcznie podpisane i opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015r., poz. 2135 z późn.zm.) oraz ustawą z 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych
(Dz.U. z 2016r., poz .902).
Andrychów, dnia 16 listopada 2016r.

http://bip.malopolska.pl/umandrychow/Article/get/id,1258640.html

Rozmiar czcionki

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej informacji .....

Zamknij