X-Frame-Options: SAMEORIGIN Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze | Archiwalna strona Gminy Andrychów

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Burmistrz Andrychowa

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:
Podinspektora na Samodzielnym stanowisku – Ekodoradcy
w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
w Urzędzie Miejskim w Andrychowie, ul. Rynek 15, 34-120 Andrychów
1. Wymagania niezbędne

1) formalne:
a) obywatelstwo polskie,
b) wykształcenie wyższe techniczne drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,
z zakresu ochrony środowiska, inżynierii środowiska, energetyki, źródeł ciepła, odnawialnych źródeł
energii, budownictwa, chemii lub fizyki,
c) minimum 6 miesięcy doświadczenia zawodowego, odpowiadającego charakterowi przedmiotowego
stanowiska,
d) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
e) nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f) nieposzlakowana opinia,
g) umiejętność obsługi komputera i innych urządzeń biurowych (MS Office, Internet),

2) pozostałe:
a) znajomość ogólnej sytuacji środowiskowej i stanu jakości powietrza w Polsce,
b) umiejętność szybkiego uczenia się i strategiczne (ciekawość, syntetyczne myślenie,
formułowanie wizji , planowanie, nastawienie na realizację celów),
c) elastyczność, mobilność, gotowość do podróży służbowych, pracy w terenie i pracy zdalnej,
d) kreatywność, nieszablonowe myślenie, podejmowanie inicjatyw, proaktywność,
e) gotowość podnoszenia kwalifikacji (stanowisko wiąże się z koniecznością odbycia obowiązkowych
rocznych studiów podyplomowych),
f) komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, gotowość do wystąpień publicznych
i prowadzenia spotkań,
g) prawo jazdy kat. B.

Uwaga:
Osoby, które spełnią niezbędne wymagania formalne zostaną zakwalifikowane do dalszego postępowania i zostaną powiadomione telefonicznie lub mailem o kolejnym etapie procesu naboru tj. rozmowie kwalifikacyjnej.
2. Wymagania dodatkowe:

a) doświadczenie w zakresie wykonywania audytów energetycznych, ekologicznych, efektywności energetycznej, sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej,
b) doświadczenie projektowe lub wykonawcze w budownictwie,
c) doświadczenie w przygotowaniu wniosków aplikacyjnych, studiów wykonalności, dokumentów typu PONE, PGN, POP,
d) znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem,
e) samodzielność działania,
f) roczne doświadczenie w jednostkach samorządowych lub w instytucjach powołanych do ochrony środowiska,
g) ukończenie szkoleń z zakresu ochrony środowiska, efektywności energetycznej, profesjonalnej prezentacji,
h) gotowość do pracy w niestandardowych godzinach, dostosowanych do potrzeb mieszkańców,
i) wysoki poziom motywacji,
j) umiejętność pracy w zespole,
k) umiejętność prowadzenia negocjacji,
l) swobodne prowadzenie korespondencji, rozmów telefonicznych oraz spotkań
z interesariuszami/klientami,
m) umiejętności syntetycznego i strategicznego myślenia i działania, kojarzenia faktów,
budowania wizji,
n) umiejętności planowania, zarządzania pracą oraz czasem,
o) znajomość zagadnień samorządu terytorialnego,
p) zamieszkanie/praca/nauka w danej gminie będzie dodatkowym atutem.
3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) zdefiniowanie indywidualnego planu działania wraz z jego harmonogramem,
2) współtworzenie gminnej strategii ochrony powietrza,
3) aktualizacja i integracja gminnych strategii służących poprawie jakości powietrza zawartych
w Programie ograniczania niskiej emisji oraz założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną, oraz innych dokumentach strategicznych gminy w zakresie ochrony
powietrza,
4) przygotowanie i nadzór nad wdrażaniem strategii gospodarki niskoemisyjnej poprzez inicjowanie działań i inwestycji służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń powietrza oraz gazów cieplarnianych,
5) pomoc w osiąganiu celów programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego,
6) pozyskiwanie zewnętrznego wsparcia finansowego dla gminy na realizację zidentyfikowanych potrzeb w zakresie inwestycji i działań ograniczających emisję zanieczyszczeń, podnoszących efektywność energetyczną i budujących świadomość społeczną w tym zakresie,
7) pozyskiwanie zewnętrznego wsparcia finansowego na realizację programów pomocowych dla mieszkańców służących ograniczaniu emisji zanieczyszczeń, pomoc dla mieszkańców w skorzystaniu
z tych programów, w tym pomoc w prawidłowym wypełnieniu wniosku o dotację,
8) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji z budżetu gminy na dofinansowania zmiany systemu ogrzewania na proekologiczny budynków mieszkalnych i mieszkań w Gminie Andrychów oraz ich rozliczaniem,
9) udzielanie porad mieszkańcom w zakresie wymiany źródła centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (optymalizacja doboru rodzaju i mocy źródła ciepła) oraz modernizacji energetycznej budynku (z możliwością wykorzystania badania kamerą termowizyjną),
10) prowadzenie edukacji mieszkańców, organizacja spotkań w zakresie oszczędności zużycia energii oraz ekologicznych i zdrowotnych korzyści z wymiany źródeł ciepła,
11) współpraca z władzami gminy stanowiąca wsparcie burmistrza w prowadzeniu skutecznej polityki poprawy jakości powietrza/dostarczanie wsparcia decydentom, informowanie i angażowanie władz gminy,
12) współpraca z lokalnymi mediami, telewizją, księżmi, lokalnymi grupami działania, organizacjami pozarządowymi, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, Policją, lekarzami, firmami energetycznymi, drogowcami, izbami gospodarczymi/rolniczymi etc.,
13) monitorowanie i projektowanie budżetu w ramach zadania,
14) rozliczanie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu,
15) przygotowywanie raportów, zestawień, sprawozdań dla Zespołu Zarządzającego UMWM,
16) stała współpraca z Zespołem Zarządzającym UMWM oraz Centrum Kompetencji,
17) zarządzanie ryzykiem w zakresie przypisanym do ekodoradcy w ramach przyjętego podejścia do zarządzania poszczególnymi zidentyfikowanymi ryzykami,
18) przekazywanie zespołowi zarządzającemu i urzędowi gminy informacji na temat ewentualnych odnotowanych przypadków materializacji ryzyka, których monitorowanie zostało mu powierzone,
19) zastępowanie innych ekodoradców w przypadku nieobecności,
20) zebranie informacji w celach inwentaryzacyjnych – stworzenie ankiety, prowadzenie spotkań
w celu dokonania inwentaryzacji źródeł emisji w gminie,
21) współpraca i komunikowanie się z innymi podmiotami zajmującymi się ochroną powietrza (np.
z innymi organami administracji publicznej, z powołanymi w WFOŚiGW w Krakowie ekspertami ds. energetyki etc.),
22) aktywne uczestniczenie w studiach podyplomowych oraz ich pozytywne ukończenie,
23) stałe podnoszenie kwalifikacji poprzez udział w warsztatach, seminariach, konferencjach,
24) udział w cyklicznych spotkaniach organizacyjnych dla ekodoradców organizowanych przez Zespół Zarządzający UMWM,
25) ekodoradca, którego wynagrodzenie pochodzi ze środków projektu, może realizować jedynie zadania mieszczące się w ramach Projektu zintegrowanego LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego.
4. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (świadectwa, dyplomy lub
zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
d) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz z kserokopią
świadectw pracy czy innych dokumentów potwierdzających wymagany w ogłoszeniu staż doświadczenia zawodowego, a dodatkowo – w przypadku trwania zatrudnienia – dokumentu poświadczającego zatrudnienie (zaświadczenie o zatrudnieniu lub ksero umowy o pracę),
e) kserokopie innych dodatkowych dokumentów świadczących o posiadanych kwalifikacjach,
umiejętnościach i przebiegu pracy zawodowej,
f) dowód osobisty – do okazania przez kandydata podczas rozmowy kwalifikacyjnej,
g) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
h) zapytanie o karalność z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie, iż osoba nie była
skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest
przedłożyć oryginał zapytania o karalność z Krajowego Rejestru Karnego.
i) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku, gdy kandydat zamierza
skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.
o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016r. poz. 902).
5. Warunki pracy:

– miejsce: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Urzędzie Miejskim w Andrychowie,
ul. Rynek 15,
– wymiar czasu pracy: pełny etat,
– pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas nieokreślony lub na czas określony, z tym, że
w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym – na czas określony
do 6 miesięcy,
– ciągła praca przed komputerem, obsługa urządzeń biurowych oraz urządzeń specjalistycznych (kamera termowizyjna, pyłomierz), delegacje (udział w spotkaniach organizacyjnych, informacyjnych, warsztatach, zagranicznych wyjazdach studyjnych), samodzielne prowadzenie prezentacji i spotkań w terenie, praca
w niestandardowych godzinach.
6. Informacja: w miesiącu czerwcu 2016r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w Urzędzie Miejskim w Andrychowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 33 842 99 99 (Wydział Administracji).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach z podanym adresem zwrotnym:
– osobiście w Urzędzie Miejskim w Andrychowie, ul. Rynek 15, pok. nr 225 – II p.
(w godzinach pracy Urzędu Miejskiego tj. poniedziałek, środa, czwartek, piątek: od 7.30 do 15.30 oraz
wtorek: od 7.30 do 17.00)
– lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Andrychowie, ul. Rynek 15, 34-120 Andrychów

z dopiskiem:
„Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora na Samodzielnym stanowisku – Ekodoradcy w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Urzędzie Miejskim w Andrychowie” w terminie do dnia 11 lipca 2016r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja
o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Andrychów (www.andrychow.eu lub www.bip.malopolska.pl/umandrychow) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Andrychowie, Rynek 15.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), kwestionariusz osobowy, oświadczenie o niekaralności – powinny być własnoręcznie podpisane i opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015r. poz. 2135 z późn.zm.) oraz ustawą z 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych
(Dz.U. z 2016r. poz .902.).
Andrychów, dnia 1 lipca 2016r.

 

druk kwestionariusz osobowy

druk oswiadczenia

Zarządzenie nr 334/16

Rozmiar czcionki

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej informacji .....

Zamknij