X-Frame-Options: SAMEORIGIN Oferty pracy PUP Wadowice (1.02.2021 r.) | Archiwalna strona Gminy Andrychów

Oferty pracy PUP Wadowice (1.02.2021 r.)

A. OFERTY PRACY UMYSŁOWEJ

1. Opiekun w Żłobku – Wykształcenie min. średnie, mile widziane wyższe jako: pielęgniarka.
1. Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być osoba:
1) posiadająca kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego lub
2) która ukończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza.
2. Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być także osoba, która odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie:
1) wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub
2) średnie lub średnie branżowe oraz:
a) co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do 3 lat lub
b) przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna, o którym mowa w ust. 1.
3. Jeżeli osoba, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a, nie pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności.
Kontakt osobisty poprzedzony telefonicznym tel.338795722
Żłobek Misiowy Zakątek we Frydrychowicach
ul. Widokowa 49, 34-108 Frydrychowice, tel.: 338795722

2. Pielęgniarka – Wykształcenie min. średnie zawodowe, prawo do wykonywania zawodu pielęgniarka, umiejętność pracy w zespole.
Kontakt z pracodawcą osobisty poprzedzony kontaktem telefonicznym 338720420.
Dom Pomocy Społecznej
ul. Parkowa 1, 34-100 Wadowice, tel.: 33-8720420

3. Nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych – wykształcenie wyższe magisterskie, kierunek: informatyka, mile widziane uprawnienia pedagogiczne.
Kontakt telefoniczny w celu umówienia się na spotkanie: 33 875 23 34.
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie
ul. Starowiejska 22a, 34-120 Andrychów.

4. Pracownik socjalny – wykształcenie wyższe (w tym licencjat) uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodne z art. 116 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, prawo jazdy kat.B, umiejętność pracy w zespole, umiejętność dobrej organizacji pracy, umiejętność interpretowania i zastosowania przepisów z zakresu pomocy społecznej, umiejętność przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych
Kontakt z pracodawcą osobisty, telefoniczny: 33 875 54 15, CV przesłać na adres e-mail: gopswieprz@poczta.onet.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby: Wieprz ul. Wadowicka 4, 34-122 Wieprz.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu
ul. Wadowicka 4, 34-122 Wieprz, tel.: 033 875 54 15.

5. Diagnosta – wykształcenie min. średnie branżowe, wymagane uprawnienie diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów.
Kontakt z pracodawcą osobisty: ul. Beskidzka 12B, 34-120 Andrychów, telefoniczny: 508 277 950, CV przesłać na adres e-mail: agatahutyra1967@gmail.com.
HUT-BUR Spółka Jawna Agata, Krzysztof i Jakub Hutyra
ul. Beskidzka 12b, 34-120 Andrychów.

6. Sprzedawca – sprzedaż w zakładzie bukmacherskim, sporządzanie kuponów. wykształcenie min. średnie, wymagana znajomość obsługi komputera.
Kontakt z pracodawcą telefoniczny w celu umówienia się na spotkanie: 575 125 775.
C.P.D. ROBEX Robert Lewandowski
ul. Krakowska, 34-120 Andrychów.

7. Przedstawiciel handlowy – kierowca – sprzedawca – Wykształcenie nie jest istotne, mile widziana książeczka SANEPID, mile widziane doświadczenie jako przedstawiciel handlowy, prawo jazdy kat. B (doświadczenie w jeździe samochodem min. 2 lata), samodzielność, kreatywność, silna motywacja do pracy, umiejętność organizacji pracy własnej.
KONTAKT OSOBISTY POPRZEDZONY KONTAKTEM E-MAILOWYM. CV przesłać na adres e-mail: praca.ir@wp.pl.
BIURO HANDLOWE IRPO Ireneusz Potempa 2. B.H. IRPO 3. Biuro Handlowe IRPO
ul. Krakowska 140, 34-120 Andrychów

8. Księgowy – Wykształcenie min. średnie, mile widziane doświadczenie zawodowe, konieczna znajomość języka niemieckiego lub angielskiego w stopniu komunikatywnym, mile widziana znajomość pełnej księgowości, kreatywność, operatywność, nawiązywanie kontaktów.
Kontakt z pracodawcą osobisty ul. Łęg 31, 34-108 Frydrychowice poprzedzony kontaktem telefonicznym 730153153, 730154154, mailowym andremax2@interia.pl.
Andremax sp. z o.o.
ul. Słowackiego 4B, 34-120 Andrychów

9. Pedagog specjalny – nauczyciel – Wymagania związane ze stanowiskiem: do składania ofert może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
A. Niezbędne:
1) ukończyła studia wyższe na kierunku pedagogika specjalna lub pedagogika oraz studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki lub tyflopedagogiki, studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapii pedagogicznej, terapii rodzin lub innego rodzaju terapii właściwej dla pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, studia podyplomowe – wsparcie i diagnoza dzieci ze spektrum autyzmu oraz posiada przygotowanie pedagogiczne
2) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
3) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
4) nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
5) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6) nie była prawomocnie ukarana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. 2018, poz. 967) w okresie ostatnich 3 lat, albo karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy,
7) stan zdrowia pozwala na wykonywanie pracy na stanowisku pedagoga specjalnego.
Termin i miejsce składania dokumentów:
1) Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w sekretariacie Poradni lub przesłać pocztą na adres: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Wojtyłów 16, 34-100 Wadowice w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: Nabór na stanowisko pedagoga specjalnego w terminie do dnia 04.02.2021r. do godz. 12.00.
2) Aplikacje, które wpłyną do PPP po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.
3) Z wybranymi kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne. Informację o zakwalifikowaniu się na rozmowę kandydaci otrzymają telefonicznie.
PORADNIA Psychologiczno – Pedagogiczna w Wadowicach
ul. E. i K. Wojtyłów 16, 34-100 Wadowice, tel.: (033)8731050

10. Pracownik zaopatrzenia – Wykształcenie min. średnie, min 1 miesiąc doswiadczenia, prawo jazdy kat. B, znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym i jezyka ukraińskiego w stopniu biegłym, umiejętność obsługi komputera, chęć do pracy.
Kontakt przez Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach, Filia w Andrychowie
Ul. Starowiejska 22b, 34-120 Andrychów tel. 334322135

 

OFERTY PRACY FIZYCZNEJ

11. STOLARZ – Wykształcenie nie jest istotne, min. 6 miesięcy doświadczenia, umiejętność w zakresie produkcji mebli, dyspozycyjność.
Kontakt z pracodawcą osobisty poprzedzony kontaktem telefonicznym: 606724920.
Łubik Piotr MEB-PIOTR
ul. Zacisze 8, 34-108 Przybradz

12. Konserwator – Wykształcenie min. średnie zawodowe, doświadczenie min. 3 lata, umiejętność w zakresie elektryka instalacji domowych, uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV.
Kontakt z pracodawcą osobisty poprzedzony kontaktem telefonicznym 697697119.
ARKONA SP. Z O.O.
ul. Wadowicka 169A, 34-120 Inwałd

13. Pakowacz – wykształcenie nieistotne, wymagana tężyzna fizyczna, chęć do pracy w zawodzie.
Kontakt z pracodawcą: ul. Elizy Orzeszkowej 52, 32-640 Palczowice, telefoniczny: 661 660 329.
FILEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Elizy Orzeszkowej 52, 32-640 Palczowice, tel.: 661660329

14. Szlifierz metali – Wykształcenie min. podstawowe, wymagane umiejętności manualne.
Kontakt z pracodawcą osobisty po uprzednim przesłaniu CV na email: kadry@andoria.pl .
ANDORIA Sp. z o.o.
ul. Krakowska 140, 34-120 Andrychów

15. Operator obrabiarek CNC – Wykształcenie min. zawodowe, wymagana umiejętność czytania rysunku technicznego oraz obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie, znajomość narzędzi pomiarowych i umiejętność posługiwania się nimi
Kontakt z pracodawcą osobisty po uprzednim przesłaniu CV na email: kadry@andoria.pl .
ANDORIA Sp. z o.o.
ul. Krakowska 140, 34-120 Andrychów

16. Ślusarz/ Monter – Wykształcenie nie jest istotne, wymagane doświadczenie w obsłudze maszyn do obróbki metali (konwencjonalnych), chęć do pracy.
Kontakt osobisty, telefoniczny 505160576, 601879163.
FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA „BRYDEX-B” J. BURZYŃSKI I WSPÓLNICY – SPÓŁKA JAWNA
ul. Tadeusza Kościuszki 161b, 34-123 Chocznia

17. Lakiernik meblowy – Wykształcenie nie jest istotne, umiejętność lakierowania, mile widziane doświadczenie.
Bliźniak Bartosz „AKANT”
ul. Pogodna 46, 34-122 Gierałtowiczki, tel.: 509749950
Kontakt osobisty, telefoniczny.

18. Krawiec/ Krawcowa – Wykształcenie nieistotne, wymagane doświadczenie w zawodzie, wymagana umiejętność szycia na maszynach przemysłowych (stębnówka, overlock).
Kontakt z pracodawcą telefoniczny: 696 733 673, po godz. 15:00 – 660 502 579.
Oboza Jacek Magnetic Plus
ul. Beskidzka 160, 34-120 Sułkowice, tel.: 696733673.

19. Mechanik – wykształcenie min. zawodowe, wymagana umiejętność naprawy samochodów osobowych/ dostawczych, prawo jazdy kat.B, wymagana samodzielność na stanowisku.
Kontakt z pracodawcą osobisty: ul. Beskidzka 12B, 34-120 Andrychów, telefoniczny: 508 277 950, CV przesłać na adres e-mail: agatahutyra1967@gmail.com.
HUT-BUR Spółka Jawna Agata, Krzysztof i Jakub Hutyra
ul. Beskidzka 12b, 34-120 Andrychów, tel.: 508 277 950.

20. Magazynier – Wykształcenie nie jest istotne, uprawnienia do obsługi wózków widłowych. Umiejętność obsługi komputera w stopniu podstawowym. Praca na terenie zakładu ZASŁAW.
Kontakt osobisty: 34-120 ANDRYCHÓW, UL. KRAKOWSKA 140, telefoniczny: 516004848, e-mail: m.kotowiecka@zaslaw.pl
Beskidus Sp. z o. o.
ul. Krakowska 140, 34-120 Andrychów, tel.: 516004848

21. Kierowca kat. C+E – Wykształcenie bez znaczenia. Wymagane prawo jazdy kat. C + E, uprawnienia do przewozu rzeczy. Mile widziane doświadczenie.
Kontakt z pracodawcą osobisty ul. Łęg 31, 34-108 Frydrychowice poprzedzony kontaktem telefonicznym 730153153, 730154154, mailowym andremax2@interia.pl.
Andremax sp. z o.o.
Praca na trasie: Polska – Czechy – Niemcy.

22. Malarz w malarni proszkowej – Wykształcenie nie jest istotne, doświadczenie w pracy na malarni proszkowej, umiejętność malowania proszkowego.
Kontakt osobisty poprzedzony kontaktem telefonicznym 600963597.
Fabryka Urządzeń Specjalnych Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
ul. Przemysłowa 19, 34-120 Andrychów, tel.: 600 963 597

23. Pomocnik lakiernika – Wykształcenie min. zawodowe, doświadczenie mile widziane, umiejętność obsługi prostych maszyn do szlifowania.
Kontakt osobisty Inwałd, os. Cegielnia 2 poprzedzony kontaktem e-mailowym, CV wysłać na adres info@panelstyl.pl .
Żak Mirosław Firma „PANELSTYL”
os. Cegielnia 2, 34-120 Inwałd

24. Pomocnik spawacza – Wykształcenie nie jest istotne, chęć do pracy, chęć nabycia uprawnień jako spawacz., umiejętność czytania rysunku technicznego.
Kontakt osobisty, telefoniczny 516004848.
ZASŁAW TSS Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Krakowska 140, 34-120 Andrychów, tel.: 516004848

25. Operator plazmy CNC – Wykształcenie nie jest istotne, wymagane uprawnienia na suwnice lub możliwość ich wykonania; chęć do pracy.
Kontakt osobisty, telefoniczny 516004848.
ZASŁAW TSS Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Krakowska 140, 34-120 Andrychów, tel.: 516004848

26. Pracownik produkcji obuwia – Wykształcenie nie jest istotne, mile widziane doświadczenie w zawodzie.
Kontakt z pracodawcą osobisty, poprzedzony kontaktem telefonicznym: 602 710 055.
Bober Krzysztof, Bober Eugeniusz, Firma „BOBER” S.C.
Stanisław Dolny 353, 34-130 Stanisław Dolny, tel.: 602710055

27. Grabarz, pracownik gospodarczy, kierowca kat. B – Wykształcenie min. podstawowe, mile widziane zawodowe, wymagana dobra sprawność fizyczna, komunikatywność, prawo jazdy kat. B mile widziane. Mile widziani emeryci.
Kontakt osobisty, telefoniczny 33875-36-61 wew. 512, e-mailowy zgk@zgk.andrychow.pl .
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Stefana Batorego 24, 34-120 Andrychów

28. Pakowacz – Wykształcenie nieistotne, mozliwość dźwigania pow. 12 kg, chęć do pracy w zawodzie.
Kontakt z pracodawcą osobisty: Klecza Dolna 18A, 34-124 Klecza Dolna, telefoniczny 661 660 321.
FILEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Klecza Dolna 18A, 34-124 Klecza Dolna, tel.: 661 660 321

29. Pracownik produkcyjny – Wykształcenie nieistotne, umiejętność myślenia technicznego, sumienność, zaangażowanie, dyspozycyjność, możliwość dźwigania, możliwość przyuczenia.
Kontakt osobisty, telefoniczny 338431501, e-mailowy biuro@aluhouse.eu.
ALUHOUSE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
ul. Zatorska 23, 34-122 Gierałtowice, tel.: 338431501

30. Pomocnik hydraulika – Wykształcenie nie jest istotne, możliwość przyuczenia.
Kontakt osobisty poprzedzony telefonem 504286372.
Jończyk Dariusz MAR-POL
ul. Os. Mydlarze 20, 34-125 Rzyki, tel.: 504286372

31. Hydraulik / Monter instalacji sanitarnych – Wykształcenie nie jest istotne, doświadczenie zawodowe min. 6 m-cy, mile widziane prawo jazdy kat.B, umiejętność spawania mile widziana, pracowitość, rzetelność, chęć do pracy.
Kontakt osobisty poprzedzony kontaktem telefonicznym 504286372.
Jończyk Dariusz MAR-POL
os. Mydlarze 20, 34-125 Rzyki, tel.: 504286372

32. Kierowca kat. B – Wykształcenie nie jest istotne, książeczka SANEPID, możliwość wyrobienia, prawo jazdy kat. B min. 2 lata, znajomość topografii Andrychowa i okolic, chęć do pracy.
Kontakt osobisty Andrychów, ul. Włókniarzy 16 lub telefoniczny 570746006.
CATERING MIGDAŁEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Włókiniarzy 16, 34-120 Andrychów

33. Pracownik produkcyjny – Wykształcenie nie ma znaczenia, chęć do pracy.
Kontakt z pracodawcą osobisty, telefoniczny: 605929605, e-mailowy: biuro@wandas.pl.
Wandas Kazimierz, Wandas Grzegorz P.P.U.H. ,,WANDAS” SPÓŁKA CYWILNA
ul. Ks. Władysława Bukowińskiego (dawniej Wadowicka) 7a, 34-120 Inwałd, tel.: 605929605

34. Tapicer – Wykształcenie nie jest istotne, wymagane min. 2 lata doświadczenie w zawodzie, chęć do pracy.
Kontakt osobisty lub telefoniczny 500 720 185.
Ściera Krzysztof FPHU Zakład Tapicerski
ul. Kanada 7, 34-108 Przybradz , tel.: 500720185

35. Krawiec tapicerski – Wykształcenie nie jest istotne, umiejętność szycia, mile widziane doświadczenie w szyciu tapicerki, chęć do pracy w tym zawodzie.
Kontakt osobisty lub telefoniczny 500 720 185.
Ściera Krzysztof FPHU Zakład Tapicerski
ul. Kanada 7, 34-108 Przybradz , tel.: 500720185

 

Bliższe informacje na temat powyższych ofert można uzyskać:
Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach Filia w Andrychowie
34- 120 Andrychów, ul. Starowiejska 22b pokój nr 20
Tel.. 334322135.
strona internetowa: wadowice.praca.gov.pl

Rozmiar czcionki

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej informacji .....

Zamknij