X-Frame-Options: SAMEORIGIN Od 30 kwietnia 2018 r. ważne zmiany dla przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG | Archiwalna strona Gminy Andrychów

Od 30 kwietnia 2018 r. ważne zmiany dla przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG

Chcesz zarejestrować firmę jednoosobową? A może prowadzisz już taką działalność i planujesz zmiany np. zawieszenie albo wznowienie firmy? Od 30 kwietnia 2018 roku wchodzą w życie przepisy Konstytucji Biznesu, które zmieniają m.in. zasady dotyczące wpisów do rejestru przedsiębiorców (CEIDG).

Zmiany dotyczą m.in.:

  • informacji, które trzeba podawać we wniosku o rejestrację firmy
  • terminów zgłaszania zmian do CEIDG
  • zasad zgłaszania pełnomocników
  • zgłoszeń do ubezpieczeń w ZUS za pośrednictwem CEIDG

Zmiany dotyczą również zasad zgłaszania zawieszenia/wznowienia firmy.

Zawieszenie działalności gospodarczej
Zawieszenia działalności gospodarczej będzie można dokonać na dowolny okres (bezterminowo). Nie może być on jednak krótszy niż 30 dni (art. 22 ustawy Prawo przedsiębiorców). Przestanie obowiązywać zasada wykreślenia z CEIDG po upływie 24 m-cy zawieszenia. Przedsiębiorca będzie mógł w dowolnym momencie wznowić działalność gospodarczą. Przedsiębiorca zyska możliwość wskazania we wniosku zarówno daty zawieszenia i wznowienia działalności gospodarczej i tym samym CEIDG automatycznie dopisze do wpisu przedsiębiorcy informację o wznowieniu działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy zatrudniający wyłącznie pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego lub urlopie wychowawczym lub urlopie rodzicielskim również będą mogli skorzystać z zawieszenia działalności gospodarczej. Zrezygnowano z konieczności podawania informacji o zawieszeniu w celu opieki nad dzieckiem oraz oświadczenia o niezatrudnieniu pracowników w ramach zawieszanej działalności.

Niepodjęcie działalności gospodarczej
Przedsiębiorca ma prawo złożyć wniosek o niepodjęciu działalności gospodarczej w każdym terminie (niezależnie od wskazanej daty rozpoczęcia działalności gospodarczej).W przypadku złożenia tego wniosku wpis przedsiębiorcy w CEIDG nie jest udostępniany tj. będzie niewidoczny (art.14 ustawy o CEIDGPIP). Należy pamiętać, że przedsiębiorca ma obowiązek podać dane prawdziwe i zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy.

Nowe możliwości zmiany danych
Nowa ustawa wprowadza podział danych wpisowych na dane ewidencyjne i dane informacyjne (art. 5 ustawy CEIDGPIP). Dane ewidencyjne obejmują m.in. imię i nazwisko, PESEL, NIP, REGON, obywatelstwo, PKD, dane kontaktowe, adres do doręczeń oraz adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej (o ile posiada). Dla danych ewidencyjnych – najważniejszych z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego – zachowany został termin 7 dni na złożenie wniosku od dnia zmiany tych danych. Należy podkreślić, że przedsiębiorcy, którzy nie posiadają adresu stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej nie będą musieli go wskazywać (np. foodtrucki). Jednakże z takiego uprawnienia nie będą mogli skorzystać ci, którzy posiadają stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej (np. posiadają sklep, wynajmują powierzchnię biurową, warsztat, standy w galeriach handlowych). Dane informacyjne obejmują m.in. datę rozpoczęcia, zawieszenia, wznowienia, zakończenia działalności gospodarczej, NIP i REGON spółki cywilnej, informację o istnieniu lub ustaniu wspólności małżeńskiej. Dla danych informacyjnych zrezygnowano z terminu 7 dni na dokonywanie zmian we wpisie. Przedsiębiorca będzie mógł zmienić dane informacyjne w dowolnym terminie od zaistnienia okoliczności powodujących konieczność złożenia wniosku o zmianę wpisu lub jego wykreślenie (art. 15 ust. 1 CEIDGPIP). Będzie istniała możliwość korekty, w każdym czasie m.in. daty zaprzestania, zawieszenia, wznowienia wykonywania działalności gospodarczej.

Możliwość załatwienia jednym wnioskiem CEIDG-1 także spraw w ZU i US
Nadal za pośrednictwem CEIDG można wnioskować o nadanie numeru REGON, NIP, wybrać formę opodatkowania, wybrać formę płacenia zaliczek na podatek dochodowy, poinformować
o prowadzeniu ksiąg rachunkowych. Od dnia 1.01.2019 r. wraz z wnioskiem CEIDG-1 przedsiębiorca będzie mógł zgłosić do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego pracowników (dotyczy to także wszelkich zmian i wyrejestrowania). Dołączone do wniosku o wpis, żądania, zgłoszenia, wnioski i zmiany stają się integralną częścią wniosku o wpis do CEIDG.

Automatyczne uzupełnianie danych
Weryfikacja niektórych danych w CEIDG będzie mogła dokonywać się automatycznie (TERYT i PESEL). W przypadku zmian w adresie przedsiębiorcy (np. uchwała gminy o zmianie nazwy ulicy) dane te będą „zaciągane” wprost z bazy TERYT bez konieczności składania wniosku przez przedsiębiorcę, o ile to w danym przypadku będzie to możliwe (art. 21 ust. 2 ustawy o CEIDGPIP)
Podobna sytuacja zaistnieje w przypadku zmiany nazwiska przedsiębiorcy, tj. zniesiony zostanie wymóg konieczności składania wniosku CEIDG-1. Aktualizacja lub zmiana nazwiska będzie
przeprowadzana na podstawie danych rejestru PESEL. W chwili obecnej przedsiębiorca, który zmienił nazwisko (ew. numer PESEL), musi złożyć wniosek o zmianę.

Informacja w sprawie braku numeru PESEL we wpisie
Zgodnie z art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw, w przypadku gdy wpis przedsiębiorcy w
CEIDG nie zawiera numeru PESEL, a przedsiębiorca nie uzupełni go w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. do dnia 19 maja 2018 r.), wpis zostanie automatycznie wykreślony z CEIDG.

Zdublowane wpisy
W przypadku gdy przedsiębiorca posiada wiele wpisów „aktywnych” (zdublowane wpisy) powinien wykreślić ten/te wpisy, które są niepoprawne, tak by w CEIDG pozostał tylko jeden „aktywny” (art. 203 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej) Przedsiębiorca powinien dokonać tej czynności w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie „Konstytucji biznesu”. Po upływie ww. terminu CEIDG automatycznie wykreśli wszystkie wpisy przedsiębiorcy, który posiada więcej niż jeden wpis „aktywny”.
W przypadku gdy wpis przedsiębiorcy nie przeszedł weryfikacji (np. brak NIP, PESEL,REGON ) w CEIDG, przedsiębiorca musi złożyć wniosek aktualizacyjny CEIDG-2 a następnie wniosek CEIDG-3 „Zgłoszenie wpisu do oznaczenia jako wykreślony”. W przypadku gdy wpis został błędnie przeniesiony do CEIDG (błąd migracji) przez gminę i powstały zdublowane wpisy ,a jeden z tych wpisów został wykreślony z ewidencji gminnej przed 1.07.2011 r., gmina może złożyć wniosek CEIDG-5, który pozwoli na „wycofanie” wpisu. Wywołanie formularza dostępne jest z poziomu wpisu przedsiębiorcy. Wniosek ten usunie nieprawidłowy wpis, który przestanie być widoczny w wyszukiwaniu publicznym, a wpis otrzyma status „przeniesiony niezgodnie z ustawą”.

Data zaprzestania i data wykreślenia w CEIDG
W CEIDG za ostatni dzień wykonywania działalności przyjmuje się wyłącznie datę wpisaną w rubryce 16: „Data zaprzestania wykonywania działalności”. Data wykreślenia wpisu z rejestru, nadawana jest automatycznie przez system teleinformatyczny CEIDG, gdy wykreślenie następuje na podstawie wydanej decyzji ministra do spraw gospodarki, jak i w sytuacji gdy wykreślenia dokonuje system teleinformatyczny na wniosek przedsiębiorcy. Data wykreślenia wpisu z rejestru wskazuje jedynie dzień, w którym wpis przedsiębiorcy został technicznie wykreślony z rejestru, i w żadnym przypadku nie przesądza o rzeczywistej dacie zaprzestania działalności gospodarczej. Rezygnacja z terminu 7 dni na dokonywanie zmian we wpisie i dokonywania wykreślenia wpisu
przedsiębiorcy z CEIDG. Zmian we wpisie w zakresie daty rozpoczęcia, zawieszenia, wznowienia, zaprzestania działalności gospodarczej, oraz wykreślenia wpisu z rejestru, przedsiębiorca będzie mógł dokonać w dowolnym terminie od zaistnienia okoliczności powodujących konieczność złożenia wniosku o zmianę wpisu lub jego wykreślenie. Przedsiębiorca będzie mógł zmienić datę (także wstecz) oraz podać, że rezygnuje z zawieszenia działalności, z wznowienia działalności lub z zaprzestania wykonywania działalności, tak, aby wpis zawierał dane zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy.

Komunikat zachęcający do podawania numeru telefonu przez przedsiębiorców
CEIDG będzie przekazywał informacje o zmianach we wpisie za pomocą krótkiej wiadomości tekstowej wysyłanej na udostępnione numery telefonów komórkowych. Zachęcamy zatem do uzupełniania danych kontaktowych – numerów telefony – we wnioskach do CEIDG. Podanie numeru telefonu jest dobrowolne, ale niezbędne aby przedsiębiorcy mieli zawsze wgląd w aktualną zawartość wpisu oraz najnowsze informacje które są istotne z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorca może podać dane kontaktowe we wniosku i zadecydować, czy chce by były one publicznie dostępne na stronie CEIDG lub by były widoczne jedynie dla urzędów do których jest przekazywany wniosek tj. (ZUS/GUS/US). Na podane numery telefonów będą wysyłane smsy zawierające w szczególności: daty upływu okresu zawieszenia, jeżeli został przez przedsiębiorcę wskazany, informacja o zakazie prowadzenia działalności, udostępnienia w CEIDG informacji o uzyskaniu, cofnięciu, utracie i wygaśnięciu uprawnień wynikających z koncesji lub zezwolenia.

Komunikat w sprawie publikowania informacji o pełnomocniku i prokurencie
Przedsiębiorca będzie mógł opublikować za pośrednictwem CEIDG informacje o swoim pełnomocniku lub prokurencie. Informacja powyższa nie będzie daną wpisową. Informacja o pełnomocniku i prokurencie będzie obejmować m.in. imię i nazwisko pełnomocnika lub prokurenta, adres do doręczeń, dane kontaktowe, zakres pełnomocnictwa lub rodzaj i sposób wykonywania prokury oraz datę udzielenia pełnomocnictwa lub ustanowienia prokury. Publikacja danych następować będzie na wniosek przedsiębiorcy. Opublikowanie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEIDG informacji o pełnomocniku jest równoznaczne w skutkach z udzieleniem pełnomocnictwa na piśmie. Opublikowanie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEIDG informacji o prokurencie jest równoznaczne w skutkach z ustanowieniem prokury. Wraz z wnioskiem o opublikowanie informacji o pełnomocniku, prokurencie przedsiębiorca składa oświadczenie, że pełnomocnik lub prokurent przyjął odpowiednio pełnomocnictwo lub prokurę. Wskazanie pełnomocnika lub prokurenta w CEIDG powoduje w praktyce zwolnienie z opłaty skarbowej od przedłożenia dokumentu pełnomocnictwa bądź prokury na potrzeby postępowania administracyjnego. Za pomocą systemu CEIDG będzie możliwe szybkie i sprawne opublikowanie udzielonego
pełnomocnictwa lub prokury, wyłączając przy tym konieczność posługiwania się każdorazowo jego papierową wersją. Zakończenie publikacji informacji następuje na wniosek przedsiębiorcy, pełnomocnika lub prokurenta. Zakończenie publikacji oznacza ich usunięcie z systemu teleinformatycznego CEIDG. Informacje o pełnomocniku zawarte dotychczas we wpisie przedsiębiorcy w CEIDG stają się automatycznie informacjami o pełnomocniku, chyba, że uległy wykreśleniu na wniosek przedsiębiorcy przed dniem wejścia w życie ustawy o CEIDGPIP.

Rozmiar czcionki

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej informacji .....

Zamknij