X-Frame-Options: SAMEORIGIN Niewypały i niewybuchy | Archiwalna strona Gminy Andrychów

Niewypały i niewybuchy

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZNALEZIENIA NIEWYPAŁU LUB NIEWYBUCHU
Opracowano na podstawie:
„Patrol Rozminowania Nr 26”– Województwo Opolskie, 1BBSap Brzeg, 2000r.
Zasady postępowania w przypadku znalezienia niewypału lub niewybuchu – Ośrodek Szkolenia na potrzeby Sił Pokojowych, Kielce, 2002r.
Opracował:W. Kuszak, M. Szymański
Chociaż od zakończenia działań II wojny światowej minęło ponad pół wieku, to nadal spotykamy się w życiu codziennym jej pozostałościami. Znajdujemy wiele przedmiotów niekiedy bliżej nam nie znanych lub mających znamiona uzbrojenia wojskowego. Nasza nadmierna ciekawość doprowadza do wielu niepotrzebnych nieszczęść, a nawet śmierci.
„ZARDZEWIAŁA ŚMIERĆ CIĄGLE GROŹNA”
Niezachowanie należytych środków bezpieczeństwa po odnalezieniu niewypału lub niewybuchu, niewłaściwe postępowanie wynikające z braku świadomości o grożącym niebezpieczeństwie powoduje, że mimo zakończenia działań zbrojnych wojna nadal zbiera ofiary.
„KATEGORYCZNIE NIE WOLNO PODNOSIĆ, ODKOPYWAĆ, PRZENOSIĆ, WRZUCAĆ DO OGNISKA ANI DO MIEJSC TAKICH JAK STAWY, GŁĘBOKIE ROWY ZNALEZIONYCH NIEWYBUCHÓW”
Należy mieć świadomość, że materiał wybuchowy stosowany w technice wojskowej w praktyce jest całkowicie odporny na działanie wszelkiego rodzaju warunki atmosferyczne i niezależnie od daty produkcji zachowuje swe właściwości wybuchowe.
I. PRZEZNACZENIE PATROLU ROZMINOWANIA
Patrol rozminowania przeznaczony jest do oczyszczania terenów z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych, pochodzących z okresu działań wojennych.
Przez OCZYSZCZANIE TERENÓW należy rozumieć unieszkodliwienie i niszczenie materiałów wybuchowych oraz innych przedmiotów niebezpiecznych.
II. SKŁAD PATROLU
W skład patrolu oczyszczania terenów z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych wchodzą:
• dowódca patrolu,
• z-ca d-cy patrolu,
• starszy kierowca,
• kierowca sanitariusz,
• kierowca sanitariusz,
• trzech saperów.
III. ZASADNICZE WYPOSAŻENIE PATROLU
 • samochód ciążarowo-terenowy,
 • samochód osobowo-terenowy,
 • samochód specjalny,
 • piła spalinowa,
 • wykrywacze,
 • zestaw rozpoznawczy,
 • zestaw minerski,
 • kamizelki kuloodporne,
 • ubrania do pracy w wodzie,
 • sprzęt łączności.
 IV. ZASADY ZGŁOSZEŃ
Powiadomienie do jednostki wojskowej o znalezionych przedmiotach wybuchowych i niebezpiecznych zgłaszają niżej wymienione organa, na terenie których wykryto te przedmioty:
JEDNOSTKI POLICJI.
URZĘDY GMINNE,
URZĘDY POWIATOWE,
URZĄD WOJEWÓDZKI,
Wszystkie zgłoszenia patrole oczyszczania terenów z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych realizują niezwłocznie nie później niż w ciągu trzech dni od daty otrzymania zgłoszenia. Zgłoszenia pilne realizują natychmiast tzn. nie później niż w ciągu doby!
Za pilne zgłoszenia należy uważać takie zgłoszenia, które donoszą o wykryciu przedmiotów wybuchowych lub niebezpiecznych wszędzie tam, gdzie stwarzają one szczególne niebezpieczeństwo dla ludności, powodują wstrzymanie pracy, nauki, itp., a więc np. na terenie szkół, na ulicach miast, w zakładach pracy, itp.
V. OBOWIĄZKI WŁADZ TERENOWYCH
Terenowe organa administracji państwowej:
– przyjmują zgłoszenie o znalezieniu przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych od ludności, instytucji, jednostek gospodarki państwowej i uspołecznionej;
– sprawdzają czy zgłoszony przedmiot jest wybuchowy i niebezpieczny;
– zabezpieczają miejsce znalezienia;
– wpisują znalezienie przedmiotu wybuchowego lub niebezpiecznego do „Książki ewidencji zgłoszeń”;
– powiadamiają jednostkę wojskową podając:
– dokładne miejsce wykrycia,
– dwa adresy osób mogących wskazać miejsce znajdowania się przedmiotu wybuchowego lub niebezpiecznego.
Jeżeli zgłoszenie pochodzi z powiatu wadowickiego należy powiadomić Patrol nr 31 (6 BDSz, JW. 4495 w Krakowie):
tel. TPSA (kier. 12) 613 45 25; 613 45 47; tel. MON 137904; 134547
VI. PODSTAWOWE DEFINICJE
Za przedmioty wybuchowe uważa się wszelkiego rodzaju przedmioty pochodzenia wojskowego, które ze względu na swe właściwości wybuchowe grożą niebezpieczeństwem przy niewłaściwym obchodzeniu się z nimi (ruszanie, rozkręcanie rzucanie itp.). Są to w szczególności:
 • zapalniki,
 • pociski,
 • bomby lotnicze,
 • naboje artyleryjskie i karabinowe,
 • pancerzownice,
 • granaty,
 • miny wszelkich typów,
 • ładunki materiałów wybuchowych,
 • złom metalowy zawierający resztki materiałów wybuchowych.
Za przedmioty niebezpieczne uważa się wszelkiego rodzaju urządzenia (materiały pochodzenia wojskowego, przemysłowego lub innego, które mając właściwości łatwopalne, żrące, trujące grożą niebezpieczeństwem przy manipulowaniu lub zetknięciu się z powietrzem albo wysoką temperaturą.
Zaliczyć do nich można:
– płyn łatwopalny, żrący i trujący,
– zawartość butli stalowych, gaśnic,
– resztki rozmaitych substancji w aparaturze laboratoryjnej itp.
Rozmiar czcionki

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej informacji .....

Zamknij