X-Frame-Options: SAMEORIGIN Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego | Archiwalna strona Gminy Andrychów

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Andrychów w zakresie parcel położonych w Andrychowie” dla obszaru określonego w uchwale Nr XVII – 174 – 15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 17 grudnia 2015r., wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały inicjującej Nr XVII – 174 – 15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 17 grudnia 2015r.. – zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Andrychów w zakresie parcel położonych w Andrychowie” w granicach obszaru określonego w załączniku do uchwały inicjującej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 27.04.2016 r. do 17.05.2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Andrychowie, Rynek 15, pok. Nr 115 w godzinach pracy Urzędu.
W okresie trwania wyłożenia projekt zmiany planu będzie udostępniony także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Andrychowie.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10.05.2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Andrychowie, o godz. 15:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Andrychowa, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.05.2016 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), prowadzone jest postępowanie w sprawie strategicznej oceny na środowisko dotyczącej projektu ww. zmiany planu, zaś zgodnie z art. 54 ust. 2, organ opracowujący projekt zmiany planu zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w tym postępowaniu.
Stosownie do art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 3 w/w ustawy informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Andrychowie oraz o możliwości zgłaszania uwag, na warunkach określonych w niniejszym ogłoszeniu. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Andrychowa.

Pełna treść w Biuletynie Informacji Publicznej

Rozmiar czcionki

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej informacji .....

Zamknij