X-Frame-Options: SAMEORIGIN Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu ZGK w Andrychowie | Archiwalna strona Gminy Andrychów

Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu ZGK w Andrychowie

Rada Nadzorcza Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Andrychowie – ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Andrychowie.

Do konkursu może przystąpić kandydat, który spełnia łącznie następujące wymogi formalne:

 1. posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
 2. posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 3. posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 4. spełnia inne niż wymienione w ppkt 1), 2) i 3) wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
 5. korzysta z pełni praw publicznych,
 6. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 7. nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych.

Dodatkowym atutem kandydata będzie: znajomość zagadnień ekonomiczno-prawnych i administracyjnych, w tym ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz posiadanie prawa jazdy kategorii B.

Zgłoszenia osób przystępujących do konkursu powinny zawierać następujące dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków określonych w ogłoszeniu konkursu:

 1. CV kandydata,
 2. list motywacyjny,
 3. dyplom ukończenia studiów wyższych,
 4. kopie świadectw pracy, lub zaświadczenie potwierdzające co najmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
 5. inne dokumenty wg uznania kandydata potwierdzające jego kwalifikacje lub umiejętności,
 6. wyrażenie zgody na pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Zakładu,
 7. oświadczenie o niepodleganiu wynikającym z przepisów prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
 8. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 10. oświadczenie o niepodleganiu zakazom związanym z karalnością,
 11. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie, na stanowisku Prezesa Zarządu,
 12. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa  z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721 z późn. zm.),
 13. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu,

Dokumenty załącza się w poświadczonych przez kandydata o zgodności z oryginałem kserokopiach, za wyjątkiem CV, listu motywacyjnego, oświadczeń i zgody na pełnienie funkcji.

Kandydatem na Prezesa Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z warunków określonych w art. 22 pkt 2) ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U.  z 2016 r. poz. 2259).

Kandydat w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Andrychowie przy ul. Batorego 24 ma możliwość zapoznania się z materiałami, które obejmują:

 1. umowę Spółki.
 2. dokumentację organizacyjną Spółki.
 3. oraz zagadnienia techniczne w wydziałach Spółki.
 4. umowa o świadczenie usług zarządzania i cele zarządcze do realizacji na 2017 rok.

Zgłoszenia konkursowe można składać osobiście w siedzibie ZGK Spółka z o. o. w Andrychowie przy ul. Batorego 24, pokój  nr 10  lub za pośrednictwem poczty na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o., ul. Batorego 24, 34-120 Andrychów, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu ZGK Sp. z o. o. w Andrychowie”.

Zgłoszenia do konkursu należy składać w terminie do dnia 26 maja 2017 r., do godz. 10:00.

O złożeniu Zgłoszenia decyduje data wpływu do siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Andrychowie.

Zgłoszenia niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie zostaną odrzucone.

Kandydaci spełniający wymogi formalne ogłoszenia o konkursie zostaną poinformowani
o zakwalifikowaniu do dalszego postępowania konkursowego oraz o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej,  telefonicznie lub za pomocą poczty  elektronicznej.

W toku rozmowy kwalifikacyjnej kandydat dokonuje omówienia swojej koncepcji zarządzania i rozwoju Spółki oraz odpowiada na pytania Rady Nadzorczej, która oceni kwalifikacje, wiedzę i predyspozycje kandydata do pracy na stanowisku Prezesa Zarządu.

Regulamin konkursu dostępny będzie na stronie  Zakładu www.zgk.andrychow.pl, w  Biuletynie Informacji Publicznej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrychowie www.zgkandrychow.naszbip.pl  oraz w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. przy ul. Batorego 24 w Andrychowie.

Załączniki:

Regulamin konkursu

Ogłoszenie o konkursie

źródło: zgk.andrychow.pl

Rozmiar czcionki

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej informacji .....

Zamknij