X-Frame-Options: SAMEORIGIN III nabór wniosków o udział w Programie Ograniczania Niskiej Emisji | Archiwalna strona Gminy Andrychów

III nabór wniosków o udział w Programie Ograniczania Niskiej Emisji

Gmina Andrychów ogłasza III nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Andrychów” – polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne.

1. Rodzaje zadań, na które może być udzielona dotacja celowa w III naborze wniosków:

Dotacja celowa, zwana dalej dotacją może być udzielona na realizację zadań polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne, obejmujących:

• wymianę starych pieców/kotłów węglowych na nowe kotły węglowe z podajnikiem, spełniające kryteria klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012
• wymianę pieców/kotłów węglowych z podajnikiem na piece/kotły gazowe

Uprawnionymi do składania wniosków o udzielenie dotacji są: osoby fizyczne, będące właścicielami, współwłaścicielami lub najemcami budynku mieszkalnego/lokalu mieszkalnego zlokalizowanego na terenie gminy Andrychów.

2. Forma i wysokość dofinansowania danego wariantu modernizacji źródła ciepła

Każdy Inwestor może uzyskać dotację w ramach Programu w wysokości procentowej nie przekraczającej wartości 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych oraz jednocześnie nie przekraczającej kwoty określonej poniżej:

1. W przypadku wymiany starych źródeł ciepła opalanych węglem na nowe źródła opalane węglem – do 6000,00 zł.

2. W przypadku wymiany kotłów węglowych z podajnikiem na kotły gazowe – do 4000,00 zł.

Ponadto informuje się, że ostateczna wysokość przyznanej dotacji podana zostanie w umowie o udzielenie dotacji zawartej pomiędzy gminą Andrychów a Inwestorem, w której zostaną określone:

– wysokość dotacji, cel lub opis zakresu rzeczowego zadania na którego realizację są przekazywane środki dotacji,

– termin wykorzystania dotacji,

– termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji oraz termin i sposób jej wypłaty.

3. Termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielenie dotacji

Wnioski o udzielenie dotacji należy składać w terminie od dnia 31 lipca 2015r. do dnia 10 sierpnia 2015r. na Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego w Andrychowie lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Andrychowie, ul. Rynek 15, 34-120 Andrychów.

W przypadku złożenia wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym Państwie członkowskim Unii Europejskiej, za termin złożenia wniosku uważa się dzień doręczenia do Urzędu Miejskiego w Andrychowie.

Wzór wniosku wraz z wykazem wymaganych załączników jest dostępny na stronie stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Andrychowie: www.um.andrychow.pl oraz w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Andrychowie, Rynek 15, pokój nr 116 (I piętro).

4. Rozliczenie dotacji

Beneficjent jest zobowiązany do realizacji zadania po zawarciu umowy z Gminą w terminach, zakresie i na zasadach w niej określonych oraz rozliczenia dotacji w ciągu 30 dni od zakończenia prac, jednak nie później niż do dnia 30 września 2015r. Podstawą do rozliczenia i wypłacenia dotacji będzie protokół z oględzin przeprowadzonych przez upoważnione przez Burmistrza osoby, w celu sprawdzenia i udokumentowania wykonania i funkcjonowania przedmiotu dotacji zgodnie z zapisami Regulaminu. Do rozliczenia dotacji beneficjent przedkłada prawidłowo wypełniony wniosek o wypłatę dotacji wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami zgodnymi z zapisami umowy. Nie dopełnienie warunków umowy może skutkować odmową wypłaty przyznanej dotacji.

5. Dodatkowe informacje

Program jest realizowany do wysokości środków finansowych w budżecie gminy przeznaczonych na ten cel w roku 2015. Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest jednoznaczne z uzyskaniem dotacji.

Dotacją nie są objęte koszty poniesione przed datą podpisania umowy pomiędzy Gminą a Inwestorem.

Podstawą określenia kolejności uczestnictwa Inwestorów w Programie jest kolejność złożenia wniosku.

Wnioski niespełniające wymogów formalnych i warunków określonych w niniejszym Regulaminie, podlegają odrzuceniu.

Pozytywnie zweryfikowane wnioski utworzą listę rankingową, którą zatwierdza Burmistrz.

Pozytywnie zweryfikowane wnioski, które nie zakwalifikują się na listę rankingową, utworzą listę rezerwową, którą również zatwierdza Burmistrz. W przypadku zwolnienia się miejsc na liście rankingowej, będą one zastępowane wnioskami z listy rezerwowej.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dofinansowania można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Andrychowie Rynek 15, pokój nr 116 lub pod numerem telefonu: 33 842 99 68 lub 33 842 99 65.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej

Rozmiar czcionki

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej informacji .....

Zamknij