X-Frame-Options: SAMEORIGIN Zasady udzielania pomocy dla gospodarstw rolnych dotkniętych zjawiskiem suszy | Archiwalna strona Gminy Andrychów

Zasady udzielania pomocy dla gospodarstw rolnych dotkniętych zjawiskiem suszy

Terminy:

Producenci rolni poszkodowani w wyniku suszy rolniczej winni niezwłocznie złożyć stosowny wniosek o oszacowanie szkód do właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód, urzędu gminy (miasta). W oparciu o wspomniany wniosek rolnika, Komisja Wojewódzka dokona oszacowania szkód w uprawach niezebranych z pól, dla których przekroczone zostały krytyczne wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego świadczące o wystąpieniu suszy. Wykaz upraw zagrożonych suszą rolniczą w poszczególnych gminach znajduje się na stronie internetowej IUNG w Puławach pod adresem  www.susza.iung.pulawy.pl w zakładce Raporty/wersja tabelaryczna.

Formularze wniosku rolnika o oszacowanie szkód wraz z załącznikami dostępne są na stronach internetowych Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakładce „Rolnictwo”, na stronach Biuletynu Informacji Publicznej MUW w zakładce „Rolnictwo” oraz w urzędach gmin (miast)

Pomoc dla gospodarstw rolnych poszkodowanych w wyniku suszy:

a) Poszkodowani rolnicy mogą ubiegać się o pomoc finansową, która przyznawana będzie na wniosek rolnika, złożony we właściwym biurze powiatowym ARiMR ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę rolnika do dnia 30 wrześnie 2015 r., na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję w biurach powiatowych oraz na stronach internetowych Agencji. Przewidywany termin rozpoczęcia naboru wniosków to 11 września 2015 r.

Beneficjentami pomocy mogą być producenci rolni posiadający numer nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów rolnych, u którego wystąpiły szkody oszacowane przez komisję wojewódzką, których wysokość przekracza 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej (z ostatnich 3 lat).

Stawka pomocy wynosi 800zł/ha owocujących drzew i krzewów owocowych oraz 400 zł/ha pozostałych upraw rolnych. Stawka ta będzie pomniejszona o 50% w przypadku gdy w 2015 r., przynajmniej 50% powierzchni upraw nie było ubezpieczonych co najmniej od jednego z ryzyk (z wyłączeniem łąk i pastwisk).

Producent rolny ubiegający się o pomoc winien do 30 września 2015 r., przedłożyć w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:

– kopię protokołu oszacowania szkód sporządzonego przez komisję,

– informacje dotyczące wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz informacje o wysokości otrzymanej pomocy publicznej, o których mowa w art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r., o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,

– kopie polis ubezpieczeniowych dotyczące ubezpieczenia upraw prowadzonych w gospodarstwie  w 2015 r., (w przypadku posiadania takiego ubezpieczenia).

b) Inne formy pomocy:

  1. Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych oraz poręczeń i gwarancji spłaty kredytów bankowych udzielonych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych, gospodarstwach rybackich lub działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach, gdzie szkody powstały w związku z suszą.
  2. Pomoc w opłacaniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie odraczania terminu płatności składek i rozkładania ich na dogodne raty/ Rolnicy, będą także mogli ubiegać się o zmianę dotychczasowych warunków spłat należności z tytułu zadłużenia jak i umarzanie w całości lub części bieżących składek. Pomoc ta udzielana będzie przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na indywidualny wniosek rolnika, który poniósł szkody spowodowane przez suszę;
  3. Odroczenie w płatnościach z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy bez stosowania opłat i odsetek za okres odroczenia oraz ulg w opłatach czynszu dzierżawnego wnoszonego przez producentów rolnych którzy ponieśli szkody spowodowane przez suszę, przez Agencję Nieruchomości Rolnych;
  4. Ulgi w podatku rolnym za 2015 r., na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., Ordynacja podatkowa, udzielane przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast.

Przedmiotowa pomoc (pkt.2-4) będzie mogła być udzielona, jeżeli szkody w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia tych szkód, wyniosły powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej z trzech ostatnich lat poprzedzających rok w którym wystąpiły szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji. Ponadto wielkość pomocy będzie pomniejszona o 50%, jeżeli w 2015 r. co najmniej 50% powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej, z wyłączeniem łąk i pastwisk, nie była ubezpieczona co najmniej od jednego z ryzyk.

Źródło: Małopolski Urząd Wojewódzki

Zobacz również: Pismo Urząd Wojewódzki – susza

Rozmiar czcionki

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej informacji .....

Zamknij