X-Frame-Options: SAMEORIGIN „Wyprawka szkolna” rok szkolny 2015/2016 | Archiwalna strona Gminy Andrychów

„Wyprawka szkolna” rok szkolny 2015/2016

Zgodnie z § 4 ust. 3  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych ( Dz.U. z 2015 r. poz. 938 ) Burmistrz  Andrychowa  ustala,  że wnioski o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych  należy składać  do dnia 8 września 2015 r.

 1. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego jest udzielana uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2015/2016 naukę w: klasie III szkoły podstawowej, klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz klasie IV technikum.
 2. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, jest udzielana uczniom: słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym,, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową ( w tym z afazją ),  z autyzmem ( w tym z zespołem Aspergera ),  z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,   o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczającym w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: podstawowych – z wyjątkiem klas I, II i IV, gimnazjów- z wyjątkiem klasy I,  szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów  z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub  do ogólnokształcących szkół muzycznych  I stopnia – z wyjątkiem klas I,II i IV, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia-z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół baletowych – z wyjątkiem klasy I i IV, lub liceów plastycznych.
 3. W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych – z wyjątkiem klas IV, gimnazjów – z wyjątkiem klas I, lub szkół ponadgimnazjalnych dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych (należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną).
 4. Pomocy udziela się uczniom, o których mowa w pkt. 1 , pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych  (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 i 693), dochód nieprzekraczający  574  zł netto na osobę  w rodzinie ( w przypadku rodzin wychowujących niepełnosprawne dziecko – 664 zł).
 5. Pomoc może być udzielona także uczniom z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, w których występują przypadki określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 i 693 ) tj: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc  w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych  lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, alkoholizm, narkomania, zdarzenie losowe lub sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna. Pomoc w tym przypadku przyznawana jest na podstawie decyzji dyrektora szkoły.

UWAGA!!!  Liczba uczniów objętych pomocą w tym trybie nie może przekroczyć 5% ogólnej liczby uczniów z klas III  szkoły podstawowej oraz klas IV technikum.

 1. Wartość pomocy nie może przekroczyć kwoty:
 • do kwoty 225 zł.
 • uczniowie klas III szkoły podstawowej, III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
 • uczniowie niepełnosprawni klas III szkoły podstawowej, III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia: słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową ( w tym z afazją ), z autyzmem ( w tym z zespołem Aspergera), z niepełnosprawnościami sprzężonymi , w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wcześniej,
 • uczniowie klas III, V i VI szkoły podstawowej albo klas II i III gimnazjum z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

pomoc dla ucznia który nie korzysta  z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku  szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

6.2. do kwoty 770 zł.

 • uczniowie niepełnosprawni klas III szkoły podstawowej oraz III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia: niesłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,
 • uczniowie niepełnosprawni szkoły podstawowej klasy III, V i VI, klas II i III gimnazjum z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi  w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • uczniowie niepełnosprawni szkoły podstawowej klas V i VI, klas V – VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia lub klas II – III ogólnokształcącej szkoły baletowej: niesłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej ,

korzystający z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

– w przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego  niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych, kwota dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego nie będących podręcznikami do kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych nie może być wyższa niż 192,50 zł,  a w przypadku uczniów klas  V – VI szkoły podstawowej, klas V – VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopni lub klas II – III ogólnokształcącej szkoły baletowej nie może być wyższa niż 308,00 zł;

6.3. do kwoty 325 zł.

 • uczniowie niepełnosprawni klas V-VI szkoły podstawowej, klas V-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klas II-III ogólnokształcącej szkoły baletowej: słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową ( w tym z afazją ), z autyzmem ( w tym z zespołem Aspergera ), z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,

–  pomoc dla ucznia który nie korzysta  z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku  szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

6.4. do kwoty 350 zł.

 • uczniowie niepełnosprawni klas II i III gimnazjum, klas II i III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, kas II i III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas V i VI ogólnokształcącej szkoły baletowej: słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową ( w tym z afazją ), a autyzmem ( w tym z zespołem Aspergera ), z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wcześniej

pomoc dla ucznia który nie korzysta  z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku  szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

6.5. do kwoty 607 zł.

 • uczniowie niepełnosprawni klas II i III gimnazjum, klas II i III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas II i III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas V i VI ogólnokształcącej szkoły baletowej: niesłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wcześniej,

korzystający z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

– w przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego  niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych, kwota dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego nie będących podręcznikami do kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych nie może być wyższa niż 303,50 zł;

6.6. do kwoty 390 zł.

 • uczniowie niepełnosprawni uczęszczający do zasadniczej szkoły zawodowej: słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,  z niepełnosprawnością ruchową ( w tym z afazją ), z autyzmem ( w tym z zespołem Aspergera ), z niepełnosprawnościami sprzężonymi,  w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wcześniej,

6.7. do kwoty 445 zł.

 • uczniowie uczęszczający do klasy IV technikum,
 • uczniowie niepełnosprawni uczęszczający do liceum ogólnokształcącego, technikum, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, liceum plastycznego, klas VII-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej albo liceum plastycznego: słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący,   z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową (  tym z afazją),  z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera), z niepełnosprawnościami sprzężonymi,  w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność  wymieniona wcześniej,

6.8 do kwoty 175 zł.

 • Uczniowie klas I i II szkoły podstawowej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

nie korzystający z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania ( o którym mowa w art. 22 ad ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ).

 1. Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia ( prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka), pełnoletniego ucznia, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia ( prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.
 1. Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016, w terminie do dnia 8 września 2014r.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach do wniosku należy dołączyć –zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów-oświadczenie o wysokości dochodów.

 1. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.
 1. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, o którym mowa w § 2 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015r., do wniosku – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć kopię orzeczenia  o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.
 1. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia pochodzącego z rodziny, w której dochód na osobę przekracza kryterium dochodowe, o którym mowa w § 2 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów  dnia 23 czerwca 2015r, do wniosku – zamiast  zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć uzasadnienie.
 1. Dyrektor szkoły zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka ) albo uczniom pełnoletnim koszt zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach a w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym – również koszt zakupu materiałów edukacyjnych, po przedłożeniu dowodu zakupu, którym w przypadku zakupów indywidualnych jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica ( prawnego opiekuna, rodzica zastępczego ), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych  do wysokości wartości pomocy, o której mowa w punkcie 6.
 1. W przypadku złożenia oświadczenia o zakupie podręczników, do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”.
 1. W przypadku zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych, dla grupy uczniów, koszt zakupu tych podręczników i materiałów edukacyjnych jest zwracany rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka) albo pełnoletnim uczniom do wysokości wartości pomocy, po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres szkoły, klasę  do której uczeń będzie uczęszczał, wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis osoby dokonującej zakupu. Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne.

 WNIOSKI  SĄ  DO  POBRANIA W SZKOLACH DO KTÓRYCH UCZNIOWIE BĘDĄ UCZĘSZCZALI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016.

Rozmiar czcionki

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej informacji .....

Zamknij