X-Frame-Options: SAMEORIGIN Wybory ławników 2020-2023 | Archiwalna strona Gminy Andrychów

Wybory ławników 2020-2023

31 grudnia 2019r. kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2015-2019. Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie zwrócił się do Rady Miejskiej w Andrychowie z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Wadowicach – 4 ławników, zgodnie z art. 160 ustawy z dn. 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019r., poz. 52).

KTO MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM:
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
– posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
– jest nieskazitelnego charakteru,
– ukończył 30 lat,
– jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
– nie przekroczył 70 lat,
– jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
– posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM:
Ławnikami nie mogą być:
– osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
– osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
– funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
– adwokaci i aplikanci adwokaccy,
– radcy prawni i aplikanci radcowscy,
– duchowni,
– żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
– funkcjonariusze Służby Więziennej,
– radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

KTO MOŻE ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW:
Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin:
– prezesi właściwych sądów,
– stowarzyszenia,
– inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
– co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW:

Termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2019 r.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miejskiej po upływie tego terminu, pozostawione zostaną bez dalszego biegu.

WYMAGANE DOKUMENTY:
Zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat dołącza następujące dokumenty:
– informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
– oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
przestępstwo skarbowe,
– oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona
ani zawieszona,
– zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o podstawowej opiece zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
– 2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego,
– do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, które to dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia,
– do zgłoszenia kandydata dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer
ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania
wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest pierwsza osoba, której nazwisko zostało umieszczone na liście.

Szczegółowe informacje wraz z wzorami niezbędnych dokumentów można uzyskać w Biurze Rady Miejskiej w Andrychowie (pok. nr 226, tel. 842-99-07) w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Andrychowie oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

Zgłoszenia kandydatów można składać na Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego w Andrychowie , ul. Rynek 15
w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Andrychowie: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.30-15.30 wtorek 7.30-17.00
Przewodniczący Rady Miejskiej

Roman BABSKI

Rozmiar czcionki

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej informacji .....

Zamknij