X-Frame-Options: SAMEORIGIN Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Andrychów | Archiwalna strona Gminy Andrychów

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Andrychów

Zarządzenie Nr 617/20

Burmistrza Andrychowa z dnia 14 grudnia 2020 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Andrychów.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXVIII – 204 – 20 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 05 listopada 2020 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Andrychów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok, Burmistrz Andrychowa zarządza, co następuje:

§1

  1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Andrychów.

  2. Zadania, o których mowa w ust.1, mieszczą się w zakresie dziedzin współpracy wskazanych w Programie współpracy Gminy Andrychów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

  3. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§2

Zlecenie realizacji zadań publicznych, o których mowa w § 1 ust. 1, nastąpi w formie wsparcia ich realizacji wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

§3

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Andrychów,
  • na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Andrychowie,
  • na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Andrychowie www.andrychow.eu.

§4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Andrychów.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Zarządzenia nr 617/20

Rozmiar czcionki

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej informacji .....

Zamknij