X-Frame-Options: SAMEORIGIN Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze | Archiwalna strona Gminy Andrychów

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Burmistrz Andrychowa

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:
Specjalisty w Sekretariacie Burmistrza
w Urzędzie Miejskim w Andrychowie, ul. Rynek 15, 34-120 Andrychów
1. Wymagania niezbędne:

a/ obywatelstwo polskie,
b/ wykształcenie co najmniej średnie, preferowane administracyjne,
c/ staż pracy – minimum 3 lata,
d/ pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
e/ nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f/ nieposzlakowana opinia,
g/ biegła umiejętność obsługi komputera, w tym pakiet Office (Word, Exel) w środowisku Windows,
Internet Explorer.
Uwaga: Osoby, które nie spełniają wymagań niezbędnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu. Osoby zakwalifikowane w wyniku selekcji ofert pod względem spełniania wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu, zostaną powiadomione o kolejnym etapie procesu naboru tj. rozmowie kwalifikacyjnej – telefonicznie lub drogą mailową.
2. Wymagania dodatkowe:

a/ umiejętność sprawnej organizacji pracy,
b/ ogólna znajomość stosowania instrukcji kancelaryjnej i procedur w zakresie tworzenia dokumentacji,
c/ znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
d/ znajomość zasad protokołu dyplomatycznego,
e/ obsługa urządzeń biurowych: ksero, fax, skaner, telefon,
f/ wysoka kultura osobista, komunikatywność, kreatywność,
g/ dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność,
h/ umiejętność działania w sytuacjach stresowych.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a/ obsługa Sekretariatu,
b/ kierowanie obiegiem dokumentów i pism kierowanych do Burmistrza
i Zastępcy Burmistrza,
c/ obsługa faxu, skaneru, poczty mailowej, łączenie rozmów telefonicznych,
d/ prowadzenie ewidencji ogłoszeń urzędowych,
e/ prowadzenie ewidencji delegacji służbowych,
f/ prowadzenie rejestru ofert przetargowych wpływających do Urzędu,
g/ przygotowywanie informacji i sprawozdań z zakresu spraw powierzonych,
h/ przygotowanie pomieszczeń i obsługa spotkań oraz zebrań organizowanych
przez Burmistrza i Zastępcę Burmistrza.

4. Wymagane dokumenty:

a/ życiorys (CV),
b/ list motywacyjny,
c/ kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (świadectwa, dyplomy lub zaświadczenie
o stanie odbytych studiów),
d/ kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz z kserokopią świadectw pracy potwierdzających wymagany w ogłoszeniu staż pracy, a dodatkowo w przypadku trwania zatrudnienia – dokumentu poświadczającego zatrudnienie (zaświadczenie o zatrudnieniu lub ksero umowy o pracę),
e/ kserokopie innych dodatkowych dokumentów świadczących o posiadanych kwalifikacjach,
umiejętnościach i przebiegu pracy zawodowej,
f/ dowód osobisty – do okazania przez kandydata, podczas rozmowy kwalifikacyjnej,
g/ oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
h/ zapytanie o karalność z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie, iż osoba nie była skazana
prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest
przedłożyć oryginał zapytania o karalność z Krajowego Rejestru Karnego.
i/ kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku, gdy kandydat zamierza
skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.
o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016r. poz. 902).

5. Warunki pracy:

– miejsce: Sekretariat Burmistrza w Urzędzie Miejskim w Andrychowie, ul. Rynek 15,
– wymiar czasu pracy: pełny etat,
– pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas nieokreślony lub na czas określony, z tym, że
w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym – na czas określony
do 6 miesięcy.

6. Informacja: w miesiącu maju 2016r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w Urzędzie Miejskim w Andrychowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 33 842 99 99 (Wydział Administracji).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach z podanym adresem zwrotnym:
– osobiście w Urzędzie Miejskim w Andrychowie, ul. Rynek 15, pok. nr 225 – II p.
(w godzinach pracy Urzędu Miejskiego tj. poniedziałek, środa, czwartek, piątek: od 7.30 do 15.30 oraz
wtorek: od 7.30 do 17.00)
– lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Andrychowie, ul. Rynek 15, 34-120 Andrychów

z dopiskiem:
„Dotyczy naboru na stanowisko Specjalisty w Sekretariacie Burmistrza w Urzędzie Miejskim
w Andrychowie” w terminie do dnia 8 lipca 2016r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja
o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Andrychów ( www.andrychow.eu lub www.bip.malopolska.pl/umandrychow ) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Andrychowie, Rynek 15.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), kwestionariusz osobowy, oświadczenie o niekaralności – powinny być własnoręcznie podpisane i opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015r., poz. 2135 z późn.zm.) oraz ustawą z 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych
(Dz.U. z 2016r., poz .902).
Andrychów, dnia 28 czerwca 2016r.

druk oswiadczenia

druk kwestionariusz osobowy

Rozmiar czcionki

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej informacji .....

Zamknij