X-Frame-Options: SAMEORIGIN Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Wydziale Turystyki, Sportu i Kultury w Urzędzie Miejskim w Andrychowie | Archiwalna strona Gminy Andrychów

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Wydziale Turystyki, Sportu i Kultury w Urzędzie Miejskim w Andrychowie

1. Wymagania niezbędne:

a/ obywatelstwo polskie,
b/ wykształcenie wyższe drugiego stopnia,
c/ co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie prowadzenia zadań związanych ze współpracą z organizacjami pozarządowymi (potwierdzone zakresem czynności, zaświadczeniem lub innym dokumentem),
d/ pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
e/ nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f/ nieposzlakowana opinia,
g/ umiejętność biegłej obsługi komputera.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wymagań niezbędnych nie zostaną dopuszczone do udziału
w prowadzonym postępowaniu. Osoby zakwalifikowane w wyniku selekcji ofert pod względem spełniania wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu, zostaną powiadomione o kolejnym etapie procesu naboru tj. rozmowie kwalifikacyjnej – telefonicznie lub drogą mailową.

2. Wymagania dodatkowe:

a/ znajomość przepisów prawa w zakresie ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego,
o samorządzie gminnym, o usługach turystycznych, o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie,
b/ znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego,
c/ znajomość co najmniej dwóch języków obcych, w tym j.angielskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie swobodnej konwersacji i korespondencji,
d/ znajomość mediów społecznościowych,
e/ umiejętność pracy w zespole,
f/ umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
g/ umiejętność sprawnej organizacji pracy,
h/ dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, kreatywność, zaangażowanie,
i/ komunikatywność,
j/ wysoka kultura osobista,
k/ prawo jazdy kat. B.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a/ wykonywanie i koordynowanie zadań związanych z rozwojem turystyki i kultury na terenie Gminy Andrychów,
b/ pełnienie funkcji Informatora Turystycznego w ramach projektu – Małopolski System Informacji Turystycznej,
c/ współpraca przy prowadzeniu i realizacji projektów unijnych,
d/ współpraca w organizowaniu przedsięwzięć związanych z Programem Miast Partnerskich i innych
programów związanych ze współpracą zagraniczną,
e/ organizacja oraz obsługa warsztatów w ramach spotkań partnerskich,
f/ pomoc przy realizacji imprez promujących Gminę, a także przy redagowaniu materiałów promocyjnych,
g/ współdziałanie z instytucjami kultury, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz fundacjami
w zakresie realizacji na terenie Gminy wspólnych przedsięwzięć kulturalnych,
h/ udział w krajowych i zagranicznych targach, konferencjach i imprezach,
i/ prowadzenie dokumentacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, spraw związanych z przyznawaniem dotacji oraz kontrola ich prawidłowego rozliczania.

4. Wymagane dokumenty:

a/ życiorys (CV),
b/ list motywacyjny,
c/ kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (świadectwa, dyplomy lub zaświadczenie
o stanie odbytych studiów),
d/ kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz z kserokopią świadectw pracy,
potwierdzających wymagany w ogłoszeniu staż pracy, a dodatkowo w przypadku trwania zatrudnienia – dokumentu poświadczającego zatrudnienie (zaświadczenie o zatrudnieniu lub ksero umowy o pracę),
e/ kserokopie innych dodatkowych dokumentów świadczących o posiadanych kwalifikacjach,
umiejętnościach i przebiegu pracy zawodowej,
f/ dowód osobisty – do okazania przez kandydata, podczas rozmowy kwalifikacyjnej,
g/ oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
h/ zapytanie o karalność z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie, iż osoba nie była skazana
prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest
przedłożyć oryginał zapytania o karalność z Krajowego Rejestru Karnego.
i/ kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku, gdy kandydat zamierza
skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.
o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1260).

5. Warunki pracy:

– miejsce: Wydział Turystyki, Sportu i Kultury w Urzędzie Miejskim w Andrychowie, ul. Rynek 27,
– wymiar czasu pracy: pełny etat,
– pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas nieokreślony lub na czas określony, z tym, że
w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym – na czas określony
nie dłuższy niż 6 miesięcy.

6. Informacja: w miesiącu czerwcu 2018r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w Urzędzie Miejskim w Andrychowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 33 842 99 99 (Wydział Administracji).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach z podanym adresem zwrotnym:
– osobiście w Urzędzie Miejskim w Andrychowie, ul. Rynek 15, pok. nr 225 – II p.
(w godzinach pracy Urzędu Miejskiego tj. poniedziałek, środa, czwartek: od 7.30 do 15.30, wtorek: od 7.30 do 17.00 oraz piątek: od 7.30 do 14.00)
– lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Andrychowie, ul. Rynek 15, 34-120 Andrychów

z dopiskiem:
„Dotyczy naboru na stanowisko Referenta w Wydziale Turystyki, Sportu i Kultury w Urzędzie Miejskim w Andrychowie” w terminie do dnia 23 lipca 2018r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja
o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Andrychów ( www.andrychow.eu lub www.bip.malopolska.pl/umandrychow ) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Andrychowie, Rynek 15.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), kwestionariusz osobowy, oświadczenie o niekaralności – powinny być własnoręcznie podpisane i opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016-679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawą z 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. poz. 1000) oraz ustawą z 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1260).

Andrychów, dnia 11 lipca 2018r.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Andrychów reprezentowana przez Burmistrza, z siedzibą w Andrychowie, Rynek 15, 34-120 Andrychów tel.:33 875-23-60, adres e-mail: info@andrychow.eu
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony danych osobowych dostępny będzie pod adresem e-mail: iod@andrychow.eu.
3. Pani/Pana dane zbierane są w celu wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
4. Podstawą prawną do przetwarzania danych jest ustawa z dnia 26.06.1974r. – Kodeks pracy
oraz ustawa z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych.
5. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania
i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6. Podanie danych jest wymogiem ustawowym.
W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy udział w procesie rekrutacji.
7. Odbiorcami danych będą tylko osoby i instytucje upoważnione z mocy prawa. Pani/Pana dane
nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
8. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.
9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Dane osobowe po zrealizowaniu zadania, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dot. archiwizowania danych obowiązujących Administratora.

druk oswiadczenia
druk kwestionariusz osobowy

BIP

Rozmiar czcionki

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej informacji .....

Zamknij