X-Frame-Options: SAMEORIGIN Oferty pracy PUP Wadowice (12.03.2021 r.) | Archiwalna strona Gminy Andrychów

Oferty pracy PUP Wadowice (12.03.2021 r.)

A. OFERTY PRACY UMYSŁOWEJ

1. Księgowy – Wykształcenie min. średnie, mile widziane doświadczenie zawodowe, konieczna znajomość języka niemieckiego lub angielskiego w stopniu komunikatywnym, mile widziana znajomość pełnej księgowości, kreatywność, operatywność, nawiązywanie kontaktów.
Kontakt z pracodawcą osobisty ul. Łęg 31, 34-108 Frydrychowice poprzedzony kontaktem telefonicznym 730153153, 730154154, mailowym andremax2@interia.pl.
Andremax sp. z o.o.
ul. Słowackiego 4B, 34-120 Andrychów

2. Pedagog specjalny nauczyciel – Wymagania związane ze stanowiskiem: do składania ofert może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
A. Niezbędne:
1) ukończyła studia wyższe na kierunku pedagogika specjalna lub pedagogika oraz studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki lub tyflopedagogiki, studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapii pedagogicznej, terapii rodzin lub innego rodzaju terapii właściwej dla pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, studia podyplomowe – wsparcie i diagnoza dzieci ze spektrum autyzmu oraz posiada przygotowanie pedagogiczne
2) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
3) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
4) nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
5) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6) nie była prawomocnie ukarana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. 2018, poz. 967) w okresie ostatnich 3 lat, albo karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy,
7) stan zdrowia pozwala na wykonywanie pracy na stanowisku pedagoga specjalnego.
Termin i miejsce składania dokumentów:
1) Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w sekretariacie Poradni lub przesłać pocztą na adres: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Wojtyłów 16, 34-100 Wadowice w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: Nabór na stanowisko pedagoga specjalnego w terminie do dnia 18.02.2021r. do godz. 12.00.
2) Aplikacje, które wpłyną do PPP po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.
3) Z wybranymi kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne. Informację o zakwalifikowaniu się na rozmowę kandydaci otrzymają telefonicznie.
PORADNIA Psychologiczno – Pedagogiczna w Wadowicach
ul. E. i K. Wojtyłów 16, 34-100 Wadowice, tel.: (033)8731050

3. Projektant schematów elektrycznych – Wykształcenie wyższe. Mile widziani absolwenci lub studenci ostatniego roku studiów inżynierskich (mechanika i budowa maszyn, automatyka i robotyka, elektrotechnika lub pokrewne). Znajomość zagadnień związanych z automatyką przemysłową. Znajomość programów służących do projektowania schematów elektrycznych opartych na AutoCAD, Eplan. Umiejętność czytania rysunków technicznych, schematów elektrycznych oraz pneumatycznych. Rysowanie rysunków i schematów technicznych. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego. Umiejętność pracy w grupie i współpracy przy projektach. Znajomość pakietu MS Office. Wysoko rozwinięte umiejętności analityczne. Dyspozycyjność, kreatywność. Mile widziane doświadczenie we wdrożeniach i uruchomieniach systemów automatyki. Mile widziana Znajomość sieci przemysłowych Profinet i Profibus oraz sterowników PLC firmy Siemens, Lenze itp.
Kontakt z pracodawcą osobisty w Andrychowie lub w Wadowicach po uprzednim kontakcie telefonicznym 510289857, e-mailowym biuro@dms-production.pl . W celu aplikacji należy złożyć CV.
DMS – PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
pl. Jana Pawła II 13, 34-100 Wadowice

4. Pracownik socjalny – Wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z art.116 ust.1, art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz art. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej tj. spełnianie, co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:
1)posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
2)ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna,
3) do dnia 31 grudnia 2013 ukończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie,
4) posiadanie praw nabytych w zakresie uprawnień do wykorzystania zawodu pracownika socjalnego,
5) przed dniem 1 maja 2004 r. posiadanie uprawnienia do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego,
6) otrzymanie przed dniem 1 stycznia 2007 r. dyplomu wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna,
7) otrzymanie do dnia 1 stycznia 2008r. dyplomu uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny,
8) przed dniem 1 stycznia 2008 r. ukończenie lub kontynuowanie studiów wyższych o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie, po uzyskaniu dyplomu ukończenia tych studiów mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego.
Znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz innych przepisów i rozporządzeń związanych z pracą na stanowisku pracownika socjalnego odnoszących się do spraw pomocy społecznej. Biegła znajomość obsługi komputera (Microsoft Office, środowisko Windows) i urządzeń biurowych; umiejętność skutecznego komunikowania się, umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków, umiejętność pracy zespołowej, umiejętność organizowania pracy własnej, samodzielność, zaangażowanie, wysoka kultura osobista, dyspozycyjność, odporność na sytuacje stresowe. Mile widziane doświadczenie zawodowe na stanowisku pracownika socjalnego, obywatelstwo polskie; pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych, stan zdrowia pozwalający wykonywanie pracy na stanowisku pracownika socjalnego; niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Kontakt osobisty, telefoniczny 338708962, e-mailowy ops@um.andrychow.pl.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie
ul. Starowiejska 22 b, 34-120 Andrychów, tel.: 33 875 33 00

5. Referent w dziale finansowo-księgowym – Wykształcenie min. średnie – ekonomiczne, mile widziane wyższe. Doświadczenie zawodowe w zakrsie obsługi finansowo-księgowej w przypadku wykszałcenia średniego min. 5 lat, w przypadku wyksztłacenia wyższego 1 rok. Umiejętność: działania w warunkach stresowych i pod presją czasu, znajomość obsługi komputera (Microsoft Office, środowisko Windows). Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w kopercie z dopiskiem: “Dotyczy naboru na stanowisko referenta finansowo – księgowego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie” w terminie do dnia 14.03.2021r. – osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b, pok. 12, lub pocztą na ww.adres lub na adres e-mail: do@opsandrychow.pl (skany dokumentów musza być podpisane własnoręcznie).
Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie
ul. Starowiejska 22 b, 34-120 Andrychów

6. Asystent projektanta – Wykształcenie min. średnie techniczne, mile widziane wyższe, mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku, obsługa komputera, chęć do pracy.
Kontakt osobisty poprzedzony telefonicznym 606279190 lub e-mailowym: biuro@rpmarchitekci.pl .
RPM ARCHITEKCI R.MATUŁA, K.RADKE SPÓŁKA JAWNA
ul. Krakowska 140 a, 34-120 Andrychów

7. Asystentka/Higienistka stomatologiczna – Wykształcenie min. średnie kierunkowe, mile widziane roczne doświadczenie w pracy na 4 ręce jako asystentka stomatologiczna, dyspozycyjność do pracy w trybie dwuzmianowym, samodzielność w działaniu i chęć nauki, wysoki poziom kultury osobistej.
Kontakt z pracodawcą osobisty po uprzednim umówieniu się z pracodawcą telefonicznie 728 847 766 lub e-mailowo wlodzimierz.jamroz@gmail.com .
Drabek-Jamróz Lucyna Prywatny Gabinet Stomatologiczny
ul. Topolowa 14, 34-100 Wadowice, tel.: 728 847 766

8. Przedstawiciel handlowy – Wykształcenie nieistotne, mile widziane doświadczenie, prawo jazdy kat. B, umiejętność nawiązywania nowych kontaktów, umiejętność pracy w zespole, chęć do pracy, uczciwość, chęć podjęcia dłuższej współpracy.
Kontakt z pracodawcą osobisty po uprzednim kontakcie telefonicznym: 694 453 868.
Stanaszek Dariusz “KLEJTECH”
Świnna Poręba 124, 34-106 Świnna Poręba

9. Nauczyciel języka polskiego w Branżowej Szkole I Stopnia Specjalnej – Wykształcenie wyższe, FILOLOGIA POLSKA oraz RESOCJALIZACJA lub SOCJOTERAPIA, uprawnienia pedagogiczne.
Kontakt przez Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach, Filia w Andrychowie
Ul. Starowiejska 22b, 34-120 Andrychów tel. 334322135

10. Nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej Specjalnej – Wykształcenie wyższe, FILOLOGIA POLSKA oraz RESOCJALIZACJA lub SOCJOTERAPIA, uprawnienia pedagogiczne.
Kontakt przez Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach, Filia w Andrychowie
Ul. Starowiejska 22b, 34-120 Andrychów tel. 334322135

11. Sprzedawca w sklepie ortopedycznym – wykształcenie wyższe fizjoterapia lub licencjat pielęgniarka, mile widziana emerytowana, posiadanie numeru prawa wykonywania zawodu, umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń biurowych, komunikatywność.
Kontakt z pracodawcą osobisty po uprzednim kontakcie e-mailowym: rekrutacjapraca@poczta.onet.pl .
“EUROMED” S.C. Jolanta, Dariusz Ziębacz
ul. Krakowska 91, 34-120 Andrychów

12. Asystent projektanta – Wykształcenie wyższe techniczne o kierunku Inżynieria Drogowa lub Sanitarna. Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku, umiejętność obsługi programu Auto-Cad, mile widziani studenci 4 roku. Możliwość przyuczenia.
Kontakt osobisty 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 54a poprzedzony kontaktem telefonicznym: 601314275 (pon-pt w godz. 8-15).
Chmiel Tadeusz Projektowanie i Nadzór Inwestycji
ul. Mickiewicza 54a, 34-200 Sucha Beskidzka

 

 

OFERTY PRACY FIZYCZNEJ

13. STOLARZ – Wykształcenie nie jest istotne, min. 6 miesięcy doświadczenia, umiejętność w zakresie produkcji mebli, dyspozycyjność.
Kontakt z pracodawcą osobisty poprzedzony kontaktem telefonicznym: 606724920.
Łubik Piotr MEB-PIOTR
ul. Zacisze 8, 34-108 Przybradz

14. Konserwator – Wykształcenie min. średnie zawodowe, doświadczenie min. 3 lata, umiejętność w zakresie elektryka instalacji domowych, uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV. Mile widziane osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.
Kontakt z pracodawcą osobisty poprzedzony kontaktem telefonicznym 697697119.
ARKONA SP. Z O.O.
ul. Wadowicka 169A, 34-120 Inwałd

15. Pakowacz – wykształcenie nieistotne, wymagana tężyzna fizyczna, chęć do pracy w zawodzie.
Kontakt z pracodawcą: ul. Elizy Orzeszkowej 52, 32-640 Palczowice, telefoniczny: 661 660 329.
FILEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Elizy Orzeszkowej 52, 32-640 Palczowice, tel.: 661660329

16. Operator obrabiarek CNC – Wykształcenie min. zawodowe, wymagana umiejętność czytania rysunku technicznego oraz obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie, znajomość narzędzi pomiarowych i umiejętność posługiwania się nimi
Kontakt z pracodawcą osobisty po uprzednim przesłaniu CV na email: kadry@andoria.pl .
ANDORIA Sp. z o.o.
ul. Krakowska 140, 34-120 Andrychów

17. Lakiernik meblowy – Wykształcenie nie jest istotne, umiejętność lakierowania, mile widziane doświadczenie.
Bliźniak Bartosz “AKANT”
ul. Pogodna 46, 34-122 Gierałtowiczki, tel.: 509749950
Kontakt osobisty, telefoniczny.

18. Kierowca kat. C+E – Wykształcenie bez znaczenia. Wymagane prawo jazdy kat. C + E, uprawnienia do przewozu rzeczy. Mile widziane doświadczenie.
Kontakt z pracodawcą osobisty ul. Łęg 31, 34-108 Frydrychowice poprzedzony kontaktem telefonicznym 730153153, 730154154, mailowym andremax2@interia.pl.
Andremax sp. z o.o.
Praca na trasie: Polska – Czechy – Niemcy.

19. Malarz w malarni proszkowej – Wykształcenie nie jest istotne, doświadczenie w pracy na malarni proszkowej, umiejętność malowania proszkowego.
Kontakt osobisty poprzedzony kontaktem telefonicznym 600963597.
Fabryka Urządzeń Specjalnych Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
ul. Przemysłowa 19, 34-120 Andrychów, tel.: 600 963 597

20. Pomocnik spawacza – Wykształcenie nie jest istotne, chęć do pracy, chęć nabycia uprawnień jako spawacz., umiejętność czytania rysunku technicznego.
Kontakt osobisty, telefoniczny 516004848.
ZASŁAW TSS Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Krakowska 140, 34-120 Andrychów, tel.: 516004848

21. Pakowacz – Wykształcenie nieistotne, możliwość dźwigania pow. 12 kg, chęć do pracy w zawodzie.
Kontakt z pracodawcą osobisty: Klecza Dolna 18A, 34-124 Klecza Dolna, telefoniczny 661 660 321.
FILEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Klecza Dolna 18A, 34-124 Klecza Dolna, tel.: 661 660 321

22. Hydraulik / Monter instalacji sanitarnych – Wykształcenie nie jest istotne, doświadczenie zawodowe min. 6 m-cy, mile widziane prawo jazdy kat.B, umiejętność spawania mile widziana, pracowitość, rzetelność, chęć do pracy.
Kontakt osobisty poprzedzony kontaktem telefonicznym 504286372.
Jończyk Dariusz MAR-POL
os. Mydlarze 20, 34-125 Rzyki, tel.: 504286372

23. Tapicer – Wykształcenie nie jest istotne, wymagane min. 2 lata doświadczenie w zawodzie, chęć do pracy.
Kontakt osobisty lub telefoniczny 500 720 185.
Ściera Krzysztof FPHU Zakład Tapicerski
ul. Kanada 7, 34-108 Przybradz , tel.: 500720185

24. Krawiec tapicerski – Wykształcenie nie jest istotne, umiejętność szycia, mile widziane doświadczenie w szyciu tapicerki, chęć do pracy w tym zawodzie.
Kontakt osobisty lub telefoniczny 500 720 185.
Ściera Krzysztof FPHU Zakład Tapicerski
ul. Kanada 7, 34-108 Przybradz , tel.: 500720185

25. Ślusarz/Spawacz – Wykształcenie nie jest istotne, uprawnienia spawacza elektrycznego (MIG, MAG) mile widziane, doświadczenie mile widziane.
Kontakt z pracodawcą osobisty poprzedzony kontaktem telefonicznym. 338755078.
Spółdzielnia Produkcji i Usług “Zgoda” w Wieprzu
ul. Pogodna 9, 34-122 Wieprz, tel.: 33 875 50 78

26. Mechanik wózków widłowych/pomocnik mechanika – Wykształcenie nie jest istotne. Mile widziane doświadczenie zawodowe. Mile widziane umiejętności potrzebne do wykonywania zawodu.
Kontakt osobisty, telefoniczny 533 684 992.
Done Deliveries Misiek i Wspólnicy sp.j.
ul. STEFANA BATOREGO 35, 34-120 ANDRYCHÓW

27. Kierowca kat. C + E – Wykształcenie nieistotne, wymagane prawo jazdy kat. C+E, kurs na przewóz rzeczy, karta kierowcy, mile widziane doświadczenie w zawodzie min. 2 lata.
Kontakt z pracodawcą osobisty: ul. Batorego 35, 34-120 Andrychów lub telefoniczny: 533 684 992.
Done Deliveries Misiek i Wspólnicy sp.j.
ul. STEFANA BATOREGO 35, 34-120 ANDRYCHÓW

28. Mechanik i monter urządzeń przemysłowych – Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku min. 6 m-cy. Wykształcenie min. średnie. Preferowane na kierunkach mechanik, ślusarz, spawacz. Umiejętność czytania rysunku technicznego. Podstawowa wiedza z zakresu hydrauliki siłowej, pneumatyki, robotyki i automatyki. Ogólna wiedza z zakresu mechaniki przemysłowej. Umiejętność obsługi elektronarzędzi. Uprawnienia spawalnicze mile widziane. Dyspozycyjność w przypadku awarii. Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
Kontakt z pracodawcą osobisty w Andrychowie lub w Wadowicach po uprzednim kontakcie telefonicznym 510289857, e-mailowym biuro@dms-production.pl . W celu aplikacji należy złożyć CV.
DMS – PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
pl. Jana Pawła II 13, 34-100 Wadowice

29. Operator CNC – Wykształcenie min. średnie. Doświadczenie na stanowisku operatora lasera- min. 6 miesięczne. Umiejętności czytania rysunku technicznego. Praktyka w posługiwaniu się narzędziami pomiarowymi takimi jak: suwmiarka, mikromierz. Znajomość języka angielskiego umożliwiająca obsługę maszyny. Uprawnienia do obsługi wózków widłowych. Sumienne wykonywanie swoich obowiązków. Wysoka kultura pracy, komunikatywność i samodzielność.
Kontakt z pracodawcą osobisty w Andrychowie lub w Wadowicach po uprzednim kontakcie telefonicznym 510289857, e-mailowym biuro@dms-production.pl . W celu aplikacji należy złożyć CV.
DMS – PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
pl. Jana Pawła II 13, 34-100 Wadowice

30. Tapicer – Wykształcenie min. zawodowe, mile widziane uprawnienia czeladnicze jako tapicer, umiejętność obijania i wyklejania mebli tapicerowanych, zdolności manualne, możliwość przyuczenia.
Kontakt osobisty 34-120 Andrychów, ul. Słupy 42, emailowy: rekrutacja@brwsa.pl .
BRW Comfort
ul. Krakowska 83L, 34-120 Andrychów

31. Pracownik wykończenia wnętrz – Wykształcenie nieistotne, umiejętność montażu płyt kartonowo-gipsowych. Chęć do pracy w delegacjach.
Kontakt telefoniczny 509878644 w celu umówienia się na spotkanie.
Nowak Tomasz
ul. Źródlana 6, 34-120 Zagórnik, tel.: 509 878 644

32. Mechanik pojazdów samochodowych – Wykształcenie min. zawodowe mechaniczne, prawo jazdy kat. B.
Kontakt z pracodawcą osobisty.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Andrychowie
ul. Batorego 68, 34-120 Andrychów

33. Stolarz / Pomocnik stolarza – Wykształcenie nie jest istotne, mile widziane doświadczenie, możliwość przyuczenia, mile widziane osoby zaraz po szkole, sprawność manualna.
Kont.osobisty/ tel.509749950.
Bliźniak Bartosz “AKANT”
ul. Pogodna 46, 34-122 Gierałtowiczki, tel.: 509749950

34. Mechatronik – Wykształcenie min. zawodowe, mile widziane średnie, mile widziane uprawnienia do obsługi wózków widłowych (jezdniowych, elektrycznych).Umiejętność technicznej obsługi maszyn i urządzeń przemysłowych. Gotowość podjęcia pracy jednozmianowej. Dokładność i precyzja w wykonywaniu powierzonych obowiązków. Znajomość technicznej obsługi maszyn i urządzeń przemysłowych, chęć nauki i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Kontakt z pracodawcą osobisty w Andrychowie lub w Wadowicach po uprzednim kontakcie telefonicznym 510289857, e-mailowym biuro@dms-production.pl . W celu aplikacji należy złożyć CV.
DMS – PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
pl. Jana Pawła II 13, 34-100 Wadowice, tel.: 503034192

35. Pracownik produkcji – Wykształcenie min. zawodowe, mile widziane średnie, doświadczenie w pracy na produkcji mile widziane, dokładność i precyzja w wykonywaniu powierzonych obowiązków, mile widziane uprawnienia na wózki widłowe (jezdniowe elektryczne), chęć nauki i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Kontakt z pracodawcą osobisty w Andrychowie lub w Wadowicach po uprzednim kontakcie telefonicznym 510289857, e-mailowym biuro@dms-production.pl . W celu aplikacji należy złożyć CV.
DMS – PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
pl. Jana Pawła II 13, 34-100 Wadowice, tel.: 503034192

36. Hydraulik / Monter instalacji i urządzeń sanitarnych – Wykształcenie min. zasadnicze zawodowe, doświadczenie zawodowe min. 6 miesięcy, prawo jazdy kat. B mile widziane.
Kontakt z pracodawcą osobisty poprzedzony kontaktem telefonicznym: 725447568.
JOŃCZYK ŁUKASZ FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA INSTALATOR
ul. Farmerska 6B, 34-125 Sułkowice

37. Pomocnik hydraulika – Wykształcenie min. zasadnicze zawodowe, mile widziane doświadczenie, mile widziane prawo jazdy kat. B, możliwość przyuczenia.
Kontakt z pracodawcą osobisty poprzedzony kontaktem telefonicznym: 725447568.
JOŃCZYK ŁUKASZ FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA INSTALATOR
ul. Farmerska 6B, 34-125 Sułkowice

38. Monter instalacji sanitarnych / Hydraulik -Wykształcenie min. zasadnicze zawodowe. Mile widziane doświadczenie min. 1 rok. MOŻLIWOŚĆ PRZYUCZENIA.
Kontakt telefoniczny 505193080 w celu umówienia się na spotkanie.
“Elektroman” Pęcak Spółka Jawna
ul. Krakowska 19A, 34-120 Andrychów

39. Pracownik produkcyjny – Wykształcenie nie ma znaczenia, chęć do pracy.
Kontakt z pracodawcą w godz.8-15 osobisty, telefoniczny: 605929605, e-mailowy: biuro@wandas.pl. Wymagane obowiązkowo jest CV na rozmowę kwalifikacyjną.
Wandas Kazimierz, Wandas Grzegorz P.P.U.H. ,,WANDAS” SPÓŁKA CYWILNA
ul. Ks. Władysława Bukowińskiego (dawniej Wadowicka) 7a, 34-120 Inwałd

40. Pomocnik lakiernika – Wykształcenie min. zawodowe, doświadczenie mile widziane, umiejętność obsługi prostych maszyn do szlifowania.
Kontakt osobisty Inwałd, os. Cegielnia 2 poprzezony kontaktem e-mailowym, CV wysłać na adres info@panelstyl.pl .
Żak Mirosław Firma “PANELSTYL”
os. Cegielnia 2, 34-120 Inwałd

41. Ślusarz – Wykształcenie min. zawodowe. Mile widziane doświadczenie w zawodzie.
Kontakt z pracodawcą osobisty, telefoniczny 512084322, e-mailowy: reklama@ngsytem.eu
Rozmus Krystyna NG SYSTEM-NOVAGLAS SYSTEM
ul. Bielska 31, 43-356 Bujaków

42. Stolarz/Montażysta – Wykształcenie min. zawodowe, mile widziane kierunkowe, doświadczenie w zawodzie min. 2 lata, chęć do pracy.
Kontakt osobisty, telefoniczny: 880083989.
Ogiegło Jan, Ogiegło Daniel “WEKO”- Spółka Cywilna
ul. Kwiatowa 11, 34-108 Frydrychowice

43. Tapicer – Wykształcenie min. zawodowe, wymagane doświadczenie w zawodzie min. 6 m-cy, chęć do pracy.
Kontakt osobisty: 34-211 Palcza 64, telefoniczny: 694 811 482.
Żołnierek Tomasz FPHU TAPICERSTWO
ul. Palcza 64, 34-211 Palcza

44. Szwaczka – Wykształcenie nie jest istotne, umiejętność szycia na maszynie, doświadczenie w zawodzie mile widziane.
Kontakt z pracodawcą osobisty, telefoniczny 793158636.
Wróblewski Krzysztof Cholewkarstwo
Zebrzydowice 452, 34-130 Zebrzydowice

45. Pomoc na szwalni – Wykształcenie nie jest istotne, mile widziane doświadczenie, chęć do pracy.
Kontakt osobisty, tel: 33 875 14 99 lub e-mailowy kadry@elstitch.com .
Przewoźniak Leszek Elstitch
ul. Batorego 33B, 34-120 Andrychów

46. Szwaczka – Wykształcenie nie jest istotne, wymagana umiejętność szycia na maszynach (overlock i stębnówka).
Kontakt osobisty, tel: 33 875 14 99 lub CV na e-mail:kadry@elstitch.com .
Przewoźniak Leszek Elstitch
ul. Batorego 33B, 34-120 Andrychów

47. Pomocnik stolarza – Wykształcenie nie jest istotne, mile widziane doświadczenie (możliwość przyuczenia).
Kontakt osobisty, telefoniczny: 608794606.
Ogiegło Jan, Ogiegło Daniel “WEKO”- Spółka Cywilna
ul. Kwiatowa 11, 34-108 Frydrychowice, tel.: 608 794 606

48. Kucharz/ Kelner/ Barman – Wykształcenie min. zawodowe; mile widziane gastronomiczne, wymagane doświadczenie w zawodzie, komunikatywność, otwartość, uczciwość, chęć do pracy.
Kontakt z pracodawcą osobisty, poprzedzony telefonem 791590989.
Gurdek-Żuk Joanna CENTRUM REKREACJI ROKÓW SMAŻALNIA RYB
Roków, 34-100 Roków, tel.: 791 590 989

49. Pracownik rozbioru i wykrawania mięsa – Wykształcenie nieistotne, mile widziane doświadczenie na stanowiskach związanych z rozbiorem, wykrawaniem i klasyfikowaniem mięsa (możliwość przyuczenia). Solidność, chęć do pracy.
Kontakt osobisty od poniedziałku do piątku w godz od 09:00-14:00: ul. Batorego 16 34-120 Andrychów.
ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO SZLAGOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Batorego 16, 34-120 Andrychów

50. Sortowacz odpadów – wykształcenie nie jest istotne, chęć do pracy w tym zawodzie, dokładność, precyzja.
Kontakt z pracodawcą: tel. 502 351 332, CV na e-mail: kbotko@eko-chocznia.pl
Przedsiębiorstwo Komunalne EKO Sp. z o.o.
ul. T. Kościuszki 304, 34-123 Chocznia

 

Bliższe informacje na temat powyższych ofert można uzyskać:
Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach Filia w Andrychowie
34- 120 Andrychów, ul. Starowiejska 22b pokój nr 20
Tel.. 334322135.
strona internetowa: wadowice.praca.gov.pl

Rozmiar czcionki

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej informacji .....

Zamknij