X-Frame-Options: SAMEORIGIN Nabór wniosków o udział w „Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Andrychów” na rok 2016 | Archiwalna strona Gminy Andrychów

Nabór wniosków o udział w „Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Andrychów” na rok 2016

Gmina Andrychów ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Andrychów” – polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne.
1. Rodzaje zadań, na które może być udzielona dotacja celowa
Dotacja celowa, zwana dalej dotacją może być udzielona na realizację zadań polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne, obejmujących:

  • wymianę starych źródeł ciepła opalanych węglem na nowe źródła opalane węglem
  • wymianę starych źródeł ciepła opalanych węglem na nowe źródła ciepła w postaci kotłów gazowych,
  • wymianę kotłów węglowych z podajnikiem na nowe źródła ciepła w postaci kotłów gazowych,
  • likwidację pieców kaflowych i podłączenie lokali do zbiorczej sieci ciepłowniczej,
  • wymianę źródeł ciepła opalanych drewnem (kominków na drewno) na nowe źródło ciepła w postaci kotłów gazowych.

Uprawnionymi do składania wniosków o udzielenie dotacji są: osoby fizyczne, będące właścicielami, współwłaścicielami lub najemcami budynku mieszkalnego/lokalu mieszkalnego zlokalizowanego na terenie gminy Andrychów.
2. Forma i wysokość dofinansowania danego wariantu modernizacji źródła ciepła

Każdy Inwestor może uzyskać dotację w ramach Programu w wysokości procentowej nie przekraczającej wartości 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych oraz jednocześnie nie przekraczającej kwot określonych poniżej:
1. W przypadku wymiany starych źródeł ciepła opalanych węglem na nowe źródła opalane węglem – do 6000,00 zł.
2. W przypadku wymiany starych źródeł ciepła opalanych węglem na nowe źródła ciepła w postaci kotłów gazowych – do 4000,00 zł.
3. W przypadku wymiany kotłów węglowych z podajnikiem na nowe źródła ciepła w postaci kotłów gazowych do 4000,00 zł.
4. W przypadku likwidacji pieców kaflowych i podłączenia lokali do zbiorczej sieci ciepłowniczej – do 2000,00 zł
5. W przypadku wymiany źródeł ciepła opalanych drewnem (kominków na drewno) na nowe źródła ciepła w postaci kotłów gazowych – do 4000,00 zł

Ponadto informuje się, że ostateczna wysokość przyznanej dotacji podana zostanie w umowie o udzielenie dotacji zawartej pomiędzy gminą Andrychów a Inwestorem, w której zostaną określone:
– wysokość dotacji, cel lub opis zakresu rzeczowego zadania na którego realizację są przekazywane środki dotacji,
– termin wykorzystania dotacji,
– termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji oraz termin i sposób jej wypłaty.

3. Termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielenie dotacji

Wniosek o udzielenie dotacji należy składać w terminie od dnia 21 grudnia 2015r. do dnia 29 stycznia 2016r. na Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego w Andrychowie lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Andrychowie, ul. Rynek 15, 34-120 Andrychów. W przypadku złożenia wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym Państwie członkowskim Unii Europejskiej, za termin złożenia wniosku uważa się dzień doręczenia od Urzędu Miejskiego w Andrychowie.
Wzór wniosku wraz z wykazem wymaganych załączników jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Andrychowie w zakładce: Ochrona środowiska – Program Ograniczenia Niskiej Emisji oraz w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Andrychowie, Rynek 15, pokój nr 116 (I piętro).

4. Rozliczenie dotacji
Beneficjent jest zobowiązany do realizacji zadania po zawarciu umowy z Gminą w terminach, zakresie i na zasadach w niej określonych oraz rozliczenia dotacji w ciągu 30 dni od zakończenia prac, jednak nie później niż do dnia 30 września 2016r. Podstawą do rozliczenia i wypłacenia dotacji będzie protokół z oględzin przeprowadzonych przez upoważnione przez Burmistrza osoby, w celu sprawdzenia i udokumentowania wykonania i funkcjonowania przedmiotu dotacji zgodnie z zapisami Regulaminu. Do rozliczenia dotacji beneficjent przedkłada prawidłowo wypełniony wniosek o wypłatę dotacji wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami zgodnymi z zapisami umowy. Nie dopełnienie warunków umowy może skutkować odmową wypłaty przyznanej dotacji.

5. Dodatkowe informacje
Program jest realizowany do wysokości środków finansowych w budżecie gminy przeznaczonych na ten cel w roku 2016. Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest jednoznaczne z uzyskaniem dotacji.
Dotacją nie są objęte koszty poniesione przed datą podpisania umowy pomiędzy Gminą a Inwestorem.
Podstawą określenia kolejności uczestnictwa Inwestorów w Programie jest kolejność złożenia wniosku, z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo uczestnictwa w Programie mają Inwestorzy, którzy złożyli w terminie ankietę uczestnictwa w Programie na rok 2016.
Wnioski niespełniające wymogów formalnych i warunków określonych w niniejszym Regulaminie,
podlegają odrzuceniu.
Pozytywnie zweryfikowane wnioski utworzą listę rankingową, którą zatwierdza Burmistrz.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dofinansowania można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Andrychowie Rynek 15, pokój nr 116 lub pod numerem telefonu: 33 842 99 68, 33 842 99 68 lub 33 842 99 65.

Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej

Rozmiar czcionki

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej informacji .....

Zamknij