X-Frame-Options: SAMEORIGIN Nabór na wolne stanowisko Specjalisty w Wydziale Inwestycji i Drogownictwa UM | Archiwalna strona Gminy Andrychów

Nabór na wolne stanowisko Specjalisty w Wydziale Inwestycji i Drogownictwa UM

Burmistrz Andrychowa OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: SPECJALISTY w WYDZIALE INWESTYCJI I DROGOWNICTWA w Urzędzie Miejskim w Andrychowie, ul. Rynek 15, 34-120 Andrychów

1. Wymagania niezbędne:

a/ obywatelstwo polskie,

b/ wykształcenie wyższe techniczne, preferowane w zakresie drogownictwa lub budownictwa,

c/ staż pracy – minimum 1 rok,

d/ pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

e/ nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f/ nieposzlakowana opinia,

g/ umiejętność obsługi komputera m.in. Word, Excel, Zuzia,

h/ prawo jazdy kat. B.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wymagań niezbędnych nie zostaną dopuszczone do udziału
w prowadzonym postępowaniu.
Osoby zakwalifikowane w wyniku selekcji ofert pod względem spełniania wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu, zostaną powiadomione o kolejnym etapie procesu naboru tj. rozmowie kwalifikacyjnej – telefonicznie lub drogą mailową.

2. Wymagania dodatkowe:

a/ znajomość przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych, ustawy o drogach publicznych, Kodeksu postępowania administracyjnego, przepisów prawa budowlanego, ustawy o samorządzie

gminnym,

b/ dobra znajomość topografii miasta i gminy,

c/ umiejętność analizowania projektów,

d/ dyspozycyjność,

e/ umiejętność pracy w zespole,

f/ odpowiedzialność, rzetelność, systematyczność, komunikatywność,

g/ odporność na stres.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a) prowadzenie całości spraw w zakresie realizowanych inwestycji drogowych oraz kubaturowych, w tym nadzór nad tymi pracami w terenie oraz współpraca z wykonawcami robót, kierownikami budowy oraz inspektorami nadzoru,

b) prowadzenie całości spraw w zakresie realizowanych prac projektowych, w tym opiniowanie
i uzgadnianie oraz współpraca z projektantami w zakresie realizowanych projektów drogowych oraz kubaturowych,

c) prowadzenie na bieżąco niezbędnej korespondencji z w/w osobami w zakresie prowadzonych inwestycji,

d) prowadzenie całokształtu spraw związanych z planowaniem, zlecaniem i archiwizacją dokumentacji projektowych realizowanych przez Wydział,

e) wykonywanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót dla zadań inwestycyjno-remontowych planowanych do realizacji przez Wydział,

f) współpraca z innymi Wydziałami, jednostkami organizacyjnymi i budżetowymi, spółkami Gminy, innymi zarządcami dróg publicznych oraz firmami zewnętrznymi, organami sołectw i osiedli w zakresie zadań prowadzonych przez Wydział,

g) prowadzenie całości spraw związanych z postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych
i dokumentacji w tym zakresie, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych,

h) czynny udział w pracach komisji przetargowych w zakresie postępowań prowadzonych przez Wydział,

i) współpraca z Referatem Pozyskiwania Środków, innymi zarządcami dróg publicznych oraz firmami zewnętrznymi przy pozyskiwaniu środków pozabudżetowych,

j) prowadzenie całości spraw w zakresie rozliczania projektów oraz zadań inwestycyjno-remontowych prowadzonych przez Wydział współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym aktualizacja wniosków aplikacyjnych, sporządzanie sprawozdań, harmonogramów finansowych oraz wniosków
o płatność oraz ich rozliczanie,

k) prowadzenie dokumentacji oraz opracowywanie niezbędnych analiz i sprawozdań z zakresu rzeczowego zadań objętych zakresem czynności,

l) współpraca z pozostałymi pracownikami w Wydziale oraz zastępowanie ich podczas nieobecności.

4. Wymagane dokumenty:

a/ życiorys (CV),
b/ list motywacyjny,
c/ kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (świadectwa, dyplomy lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
d/ kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz z kserokopią świadectw pracy,  a dodatkowo w przypadku trwania zatrudnienia – dokumentu poświadczającego zatrudnienie (zaświadczenie o zatrudnieniu lub ksero umowy o pracę),
e/ kserokopie innych dodatkowych dokumentów świadczących o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i przebiegu pracy zawodowej,
f/ dowód osobisty – do okazania przez kandydata, podczas rozmowy kwalifikacyjnej,
g/ oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
h/ zapytanie o karalność z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie, iż osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć oryginał zapytania o karalność z Krajowego Rejestru Karnego.

i/ kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku, gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014r. poz. 1202).

5. Warunki pracy:

miejsce: Wydział Inwestycji i Drogownictwa, Urząd Miejski w Andrychowie, ul. Rynek 16,

– wymiar czasu pracy: pełny etat,

– pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas nieokreślony lub na czas określony, z tym, że w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym – na czas określony do 6 miesięcy.

6. Informacja:w miesiącu lipcu 2015r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Andrychowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest mniejszy niż 6%.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 33 842 99 99 (Wydział Administracji).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach z podanym adresem zwrotnym:

osobiście w Urzędzie Miejskim w Andrychowie, ul. Rynek 15, pok. nr 225 – II p. (w godzinach pracy Urzędu Miejskiego tj. poniedziałek, środa-piątek: od 7.30 do 15.30 oraz wtorek: od 7.30 do 17.00)

– lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Andrychowie, ul. Rynek 15, 34-120 Andrychów

z dopiskiem:

„Dotyczy naboru na stanowisko Specjalisty w Wydziale Inwestycji i Drogownictwa w Urzędzie Miejskim w Andrychowie” w terminie do dnia 21 sierpnia 2015r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Andrychów (www.um.andrychow.pl lub www.bip.malopolska.pl/umandrychow) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Andrychowie, Rynek 15.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), kwestionariusz osobowy, oświadczenie o niekaralności – powinny być własnoręcznie podpisane i opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) oraz ustawą z 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych
(Dz.U. z 2014r. poz .1202).

Andrychów, dnia 5 sierpnia 2015r.

Rozmiar czcionki

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej informacji .....

Zamknij