X-Frame-Options: SAMEORIGIN Konkurs ofert na zadanie pn. „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Andrychów” | Archiwalna strona Gminy Andrychów

Konkurs ofert na zadanie pn. „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Andrychów”

BURMISTRZ ANDRYCHOWA – na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 1817 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXVII–278-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie programu współpracy Gminy Andrychów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok –

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY ANDRYCHÓW W ROKU 2017

I. Rodzaj zadania:

Zadanie z zakresu: Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn.:

„Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Andrychów wraz z realizacją programu profilaktycznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom zgodnie z założeniami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Andrychów na rok 2017”

W ramach realizacji zadania przewiduje się:
– organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Andrychów na terenie kraju w formie obozów, kolonii, półkolonii,
– prowadzenie w trakcie wypoczynku działań edukacyjnych i profilaktycznych mających na celu kształtowanie w młodych ludziach postaw społecznych negujących spożywanie alkoholu, używanie narkotyków i innych substancji psychoaktywnych – jako czynnik wpływający na zmniejszenie ryzyka występowania różnego rodzaju patologii społecznych

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2017 roku wynosi 10 000,00 zł.

W 2017 roku nie zrealizowano dotychczas zadania tego samego rodzaju.
W 2016 roku zrealizowano zadania tego samego rodzaju i koszt ich realizacji wyniósł 148 832,60 zł, w tym udzielono dotacji na kwotę 13 000,00 zł.

II. Zasady przyznawania dotacji:
1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:
a) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016r., poz. 1817 z późn. zm);
b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
c) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
d) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2016 r., poz. 176 z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników;
e) spółdzielnie socjalne.
2. Dwa lub więcej podmiotów wymienionych w ust.1 mogą złożyć ofertę wspólną. Do oferty wspólnej stosuje się przepisy określone w art.14 ust 2-5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.).
3. Zlecenie realizacji zadania objętego niniejszym ogłoszeniem ma formę wspierania jego wykonania.
4. Podmioty przedstawiają ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
5. Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.).
6. W przypadku, gdy suma dofinansowania złożonych ofert przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości dofinansowania w stosunku do złożonej oferty.
7. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Burmistrz Andrychowa.
8. Burmistrz Andrychowa powołuje w drodze zarządzenia komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert.
9. Od rozstrzygnięcia Burmistrza Andrychowa w sprawie udzielania dotacji nie przysługuje tryb odwoławczy.
10. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.
11. Burmistrz Andrychowa może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

III. Termin realizacji zadania:

Realizacja zadania nastąpi w okresie od 24 czerwca 2017 roku do 31 sierpnia 2017 roku z zastrzeżeniem, że szczegółowy termin zostanie określony w umowie.

IV. Warunki realizacji zadania:

1. Oferent zobowiązany jest do wykazania się wkładem własnym w wysokości co najmniej 10% całkowitych kosztów realizacji zadania. Przez wkład własny rozumie się wkład finansowy i/lub osobowy.
2. Zadanie winno być realizowane zgodnie z zawartą umową oraz najwyższą starannością i obowiązującymi przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
3. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulować będzie umowa zawarta w formie pisemnej pomiędzy wyłonionym oferentem a Gminą Andrychów.
4. Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do zapewnienia warunków i zasad realizacji zadania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452).
5. Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o finansach publicznych.
6. Zadanie nie może być realizowane przez podmiot nie będący stroną umowy.
7. Warunkami realizacji zadania przez podmioty składające oferty są:
a) realizowanie zadania na rzecz mieszkańców Gminy Andrychów,
b) wykonanie zadania samodzielnie,
c) posiadanie kadry i zaplecza odpowiedniego do realizacji zadania,
d) posiadanie doświadczenia w realizacji określonego zadania,
e) umożliwienie organowi zlecającemu kontroli realizacji zadania,
f) posiadanie szczegółowego programu realizacji zadania,
g) zobowiązanie się do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy i rozliczenia dotacji zgodnie z ustalonymi warunkami,
h) prowadzenie działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem.
8. Przyznana dotacja może być przeznaczona na:
a) wynagrodzenia personelu pedagogicznego i obsługowego,
b) koszty realizacji zadania wynikające ze specyfiki realizowanego przedsięwzięcia w tym: ubezpieczenie uczestników, obsługa medyczna, wynajem obiektów niezbędnych do realizacji zadania, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników wypoczynku, przewóz uczestników na miejsce wypoczynku,
c) koszty realizacji programu profilaktycznego,
d) inne, które zostaną wykazane jako niezbędne do wykonania zadania,

9. Środki finansowe przyznane organizacji nie mogą być przeznaczone na:
a) zakup nieruchomości,
b) zakupy i wydatki inwestycyjne, remonty i adaptacje pomieszczeń, środki trwałe (o wartości powyżej 3.500,00 zł brutto),
c) prowadzenie działalności gospodarczej,
d) dotowanie przedsięwzięć, które są dotowane z budżetu Gminy na podstawie przepisów szczególnych,
e) finansowanie kosztów realizacji zadania poza okresem obowiązywania umowy, w szczególności na finansowanie zaległości i zobowiązań,
f) podatki z wyłączeniem podatku dochodowego od osób fizycznych (PDOF),podatku od towarów i usług (VAT),
g) koszty związane z działalnością polityczną lub religijną,
h) koszty telekomunikacyjne.
10. Uzyskanie środków finansowych przez organizację pozarządową na realizację zadania publicznego wyklucza możliwość przyznania z innego tytułu środków z budżetu gminy.
11. Jako koszty kwalifikowane finansowane z dotacji będą traktowane tylko te, które zostaną poniesione od wskazanej w umowie daty rozpoczęcia realizacji zadania publicznego.

V. Termin i sposób składania ofert:

1. Oferty na realizację wymienionego zadania należy składać w zaklejonych kopertach oznaczonych napisem: „Oferta na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Andrychów wraz z realizacją programu profilaktycznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom zgodnie z założeniami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Andrychów na rok 2017” w Sekretariacie Burmistrza, Urząd Miejski w Andrychowie – II piętro – ul. Rynek 15, 34-120 Andrychów, w terminie do 22 maja 2017 roku. Decyduje data wpływu oferty, potwierdzona pieczęcią wpływu.
2. Oferta konkursowa winna być sporządzona na druku stanowiącym załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300) oraz podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.
3. Ofertę należy sporządzić z dużą starannością poprzez dokładne wypełnienie wszystkich rubryk w sposób jednolity, tj. W CAŁOŚCI pismem maszynowym, komputerowym lub ręcznym. W miejsca, które nie odnoszą się do oferenta, należy wpisać „nie dotyczy”.
4. Do oceny merytorycznej zakwalifikowane będą oferty, które zostaną pozytywnie ocenione pod względem formalnym. Oferty na realizacje zadań publicznych podlegają procedurze uzupełnienia braków formalnych. Uzupełnienie braków formalnych dotyczy wyłącznie uzupełnienia brakujących podpisów pod ofertą, gdy nie została podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji oferenta. Za prawidłowe uznane zostaną: podpisy z pieczęcią imienną a w przypadku braku pieczęci odręczny czytelny podpis.
5. Termin na uzupełnienie braków formalnych wynosi 3 dni od dnia doręczenia wezwania do uzupełnienia.

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

1. Złożone oferty zostaną rozpatrzone w terminie do dnia 31 maja 2017 r. przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Andrychowa. Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Andrychowa zaopiniuje złożone oferty. Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria:
a) formalne:
– ocena, czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia na podstawie art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
– ocena terminowości złożenia oferty,
– ocena, czy cele statutowe są zbieżne z zadaniem określonym w niniejszym ogłoszeniu,
– ocena, czy osoby, które podpisały ofertę, są upoważnione do działania w imieniu podmiotu składającego ofertę.
b) merytoryczne:
– ocena atrakcyjności oferty (jej przydatność, zbieżność z zadaniami gminy, korzyści dla mieszkańców Gminy, ilość odbiorców projektu spośród mieszkańców Gminy Andrychów) – 0 – 5 pkt.
– ocena finansowa oferty (koszty realizacji zadania w stosunku do zakresu i liczby osób objętych ofertą, zakres finansowania z innych źródeł) –
0 – 5 pkt.
– ocena możliwości organizacyjnych oferenta (posiadane zasoby kadrowe i rzeczowe, doświadczenie w realizacji podobnych zadań) – 0 – 5 pkt.
2. Odrzuceniu podlegają oferty:
a) złożone na innych drukach niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu,
b) niekompletne lub których braki formalne wskazane w pkt. V nie zostały uzupełnione w wyznaczonym terminie,
c) dotyczące zadania, które nie jest objęte działalnością statutową oferenta,
d) złożone po terminie,
e) niezgodne z zakresem rzeczowym zadania,
f) złożone przez podmiot nieuprawniony,
g) nie spełniające wymogu w zakresie wysokości wkładu własnego podanego w ogłoszeniu,
h) podpisane przez osoby nieupoważnione do działania w imieniu oferenta.
3. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Andrychowa w drodze zarządzenia po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej. Burmistrz może udzielić dotacji w kwocie innej niż proponowana przez Komisję.
4. Ogłoszenie Burmistrza Andrychowa o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w Gminie Andrychów zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Andrychowie oraz na stronie internetowej gminy www.andrychow.eu, do dnia 2 czerwca 2017 roku, a podmioty składające oferty zostaną pisemnie powiadomione o podjętej decyzji.
5. Po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert Burmistrz Andrychowa, bez zbędnej zwłoki, zawiera umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego z wyłonionymi podmiotami.

VII. Postanowienia końcowe:

Podmiot, któremu zostanie udzielone wsparcie finansowe, zobowiązany będzie do korekty kosztorysu w przypadku zaakceptowania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, ewentualnie także korekty harmonogramu.

Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Andrychowie oraz na stronie internetowej www.andrychow.eu

Rozmiar czcionki

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej informacji .....

Zamknij