X-Frame-Options: SAMEORIGIN Informacja w sprawie rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Andrychów na rok szkolny 2018/2019 | Archiwalna strona Gminy Andrychów

Informacja w sprawie rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Andrychów na rok szkolny 2018/2019

Dzieci które będą kontynuować wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji. Ich rodzice składają w okresie od 14.02.2018 r. do 21.02.2018 r. Deklarację kontynuacji wychowania przedszkolnego.

Złożenie deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego w dotychczasowym przedszkolu uniemożliwia wzięcie udziału w rekrutacji do innego przedszkola.

Jeżeli rodzic decyduje się na zmianę przedszkola do którego obecnie uczęszcza dziecko to nie składa w nim deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego. Dziecko natomiast, uczestniczy w rekrutacji na takich samych zasadach, jak w przypadku dziecka zapisywanego po raz pierwszy. W razie nieprzyjęcia dziecka do nowego przedszkola, w dotychczasowym nie będzie dla niego zarezerwowanego miejsca.

Rekrutacja do przedszkoli dotyczy dzieci urodzonych w latach 2012-2015 zamieszkałych na terenie Gminy Andrychów.

Dzieci urodzone w 2016 r. nie będą uczestniczyły w rekrutacji elektronicznej. Rodzice tych dzieci, po ukończeniu przez nie 2,5 lat  mogą starać się o przyjęcie do przedszkoli od 1 września 2018 r., jeżeli wybrane przez rodziców przedszkole nadal będzie dysponowało wolnymi miejscami.

Rodzice dzieci zamieszkałych poza Gminą Andrychów mogą ubiegać się o przyjęcie dzieci do przedszkoli od 1 września 2018 r., jeżeli wybrane przez rodziców przedszkole będzie nadal dysponowało wolnymi miejscami.

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 prowadzona będzie za pomocą systemu informatycznego firmy VULCAN na wolne miejsca w:

 1. Przedszkolu nr 1 w Andrychowie.
 2. Przedszkolu nr 2 w Andrychowie.
 3. Przedszkolu nr 3 w Andrychowie.
 4. Przedszkolu nr 4 w Andrychowie.
 5. Przedszkolu nr 5 w Andrychowie.
 6. Oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 2 w Andrychowie.
 7. Przedszkolu w Zespole Szkół Samorządowych w Inwałdzie.
 8. Przedszkolu w Zespole Szkół Samorządowych w Roczynach.
 9. Przedszkolu w Zespole Szkół Samorządowych w Sułkowicach-Łęgu.
 10. Przedszkolu w Zespole Szkół Samorządowych w Targanicach.
 11. Przedszkolu w Zespole Szkół Samorządowych w Zagórniku
 12. Przedszkolu w Zespole Szkół Samorządowych w Rzykach.
 13. Przedszkolu w Zespole Szkół Samorządowych w Sułkowicach – Bolęcinie.

Zapisy do przedszkola

Zapisu dziecka do przedszkola dokonuje się poprzez serwis rekrutacyjny firmy VULCAN znajdujący się na stronie: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/andrychow . System elektroniczny dostępny będzie dla rodziców w terminach wskazanych w tabeli poniżej.

Rodzice zapisując dziecko do przedszkola wypełniają w formie elektronicznej, a następnie drukują i podpisują Wniosek o przyjęcie kandydata.

Osoby niemające możliwości skorzystania z tej formy zapisu mogą wypełnić Wniosek o przyjęcie kandydata odręcznie na druku dostępnym w każdym przedszkolu.

Dziecko może zostać zapisane do nie więcej niż trzech przedszkoli. We wniosku określa się kolejność wybranych przedszkoli w porządku od najbardziej preferowanych.

Wniosek, niezależnie od sposobu jego wypełnienia, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub  kryteriów rekrutacyjnych składa się tyko raz, w przedszkolu pierwszego wyboru do dnia 16.03.2018 r w godzinach pracy przedszkola. Niezłożenie wniosku w wyznaczonym terminie spowoduje nieuczestniczenie dziecka w rekrutacji.

Po weryfikacji wniosków komisja rekrutacyjna w dniu 09.04.2018 r. podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do danego przedszkola.

Rodzic zakwalifikowanego kandydata składa w przedszkolu, w postaci pisemnego oświadczenia, wolę przyjęcia do przedszkola. Niezłożenie woli przyjęcia w terminie do dnia 13.04.2018 r. spowoduje skreślenie dziecka z listy kandydatów zakwalifikowanych.

18.04.2018 r. przedszkole podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

Jeżeli, po zakończeniu rekrutacji przedszkole dysponuje nadal wolnymi miejscami, ogłasza rekrutację uzupełniającą.

Dostępność elektronicznego serwisu rekrutacyjnego dla rodziców na stronie – https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/andrychow

LP Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym Data rozpoczęcia Data zakończenia
1. Zapisy dzieci do przedszkola 01.03.2018 r. godz. 6:30 16.03.2018 r. godz. 17:00
2. Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym 9.04.2018 r. godz. 6:30 13.04.2018 r. godz. 17:00
3. Publikacja listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym 18.04.2018 r. godz. 6:30 20.04.2018 r. godz. 17:00
W przypadku ogłoszenia uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego
4. Zapisy dzieci do przedszkola 23.04.2018 r. godz. 06:30 27.04.2018 r. godz. 17:00
5. Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym 11.05.2018 r. godz. 06:30 16.05.2018 r. godz. 17:00
9. Publikacja listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym 18.05.2018 r. godz. 06:30 25.05.2018 r. godz. 17:00

Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego:

Terminy zostały określone w Zarządzeniu Burmistrza Andrychowa Nr 38/18 z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Dokumenty składa się w godzinach pracy przedszkola.

L.p. Czynności postępowania rekrutacyjnego Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego Terminy przeprowadzania postępowania uzupełniającego
1. Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkoli wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych

 

01.03.2018 r.-16.03.2018 r.

 

23.04.2018 r. – 27.04.2018 r.

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 1 oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

 

 

19.03.2018 r. – 23.03.2018 r.

 

 

30.04.2018 r. – 08.05.2018 r.

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

09.04.2018 r.

 

11.05.2018 r.

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata, woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia 09.04.2018 r. – 13.04.2018 r.

11.05.2018 r. –

16.05.2018 r.

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

18.04.2018 r.

 

18.05.2018 r.

Kryteria naboru do przedszkoli zostały określone:

– na pierwszy etap rekrutacyjny w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.):

Kryterium                       Dokumenty potwierdzające kryteria, które należy dołączyć do Wniosku o przyjęcie Punkty
Kryteria główne    
Wielodzietność rodziny kandydata Oświadczenie o wielodzietności kandydata

50

Niepełnosprawność kandydata Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948)

50

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948)

50

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948)

50

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948)

50

Samotne wychowanie kandydata w rodzinie Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

50

Objęcie kandydata pieczą zastępczą Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, 1583 i 1860)

50

– na drugi etap rekrutacyjny w uchwale NR XXXI-323-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie: ustalenia kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego w Gminie Andrychów:

Lp. Kryterium Ilość punktów Dokument potwierdzający kryterium
1. Wiek dziecka: 6 lub 5 lat 20 Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola
2. Dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę/ umowy zlecenia/ umowy o dzieło, lub studiują w systemie stacjonarnym lub wykonują rolniczą/ pozarolniczą działalność gospodarczą 5 Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych
3. Rodzeństwo dziecka kontynuującego edukację w placówce (przedszkolu / zespole szkół samorządowych) 4 Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych
4. Dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny 3 Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych
5. Kandydat zamieszkuje w obwodzie zespołu szkół samorządowych w skład którego wchodzi przedszkole 2 Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola
6. Dziecko, którego rodzice /opiekunowie prawni mieszkają na terenie Gminy Andrychów i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Wadowicach 1 Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych

 

Rozmiar czcionki

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej informacji .....

Zamknij